SFS 2017:1268 Förordning med instruktion för Klimatpolitiska rådet

171268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Klimatpolitiska rådet;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är

förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

2 §

Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Klimatpolitiska rådet

särskilt

1. utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar

till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen,

2. belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett sam-

hällsperspektiv,

3. identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs,
4. analysera hur målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och

långsiktigt, och

5. utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik

på.

3 §

Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om

klimatpolitiken.

Årlig redogörelse

4 §

Klimatpolitiska rådet ska senast den 22 februari varje år lämna en redo-

görelse till regeringen om hur arbetet har bedrivits under året, hur myndig-
hetens kansli är organiserat och hur myndighetens ekonomiska medel har an-
vänts.

Rapportering

5 §

Klimatpolitiska rådet ska senast

1. vid utgången av februari varje år lämna en rapport till regeringen med
a) en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider,
b) en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen,

och

c) de övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort, och

SFS 2017:1268

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1268

2. tre månader efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska hand-

lingsplan enligt 5 § klimatlagen (2017:720) lämna en rapport till regeringen
med en bedömning av handlingsplanen.

Om det finns avvikande meningar bland ledamöterna, ska de olika mening-

arna framgå av rapporterna.

Ledning

6 §

Klimatpolitiska rådet leds av en nämnd.

7 §

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sex

andra ledamöter.

Beslutsförhet

8 §

Nämnden är beslutsför när minst fem av ledamöterna, bland dem ordfö-

randen eller vice ordföranden, är närvarande.

Organisation

9 §

Vid nämnden finns ett kansli.

10 §

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

(Formas) upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgif-
ter åt Klimatpolitiska rådet.

Anställningar och uppdrag

11 §

Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter i nämnden utses

av regeringen efter förslag från Klimatpolitiska rådet. Förordnandena ges för
en bestämd tid, dock högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i
följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som före-
slås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

Klimatpolitiska rådet ska lämna förslag som möjliggör att det i nämnden

finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområ-
dena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteen-
devetenskap samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås.
En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Myndighetens förslag ska ges in till
regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

12 §

Kanslichefen anställs av Formas efter förslag från Klimatpolitiska rå-

det.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Klimatpolitiska rådet ska inte tillämpa

– förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, eller
– 8 och 9 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-

ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

background image

3

SFS 2017:1268

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

Klimatpolitiska rådet ska inte tillämpa följande bestämmelser i myn-

dighetsförordningen (2007:515):

– 7 § om samverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete,
– 20 § om föredragning av ärenden, och
– 29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017