SFS 2017:1269 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

171269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1024) med instruk-

tion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 1 a, 4 a, 17 a–17 e och 20 a §§,

och närmast före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (For-

mas) ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning
inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning
som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets
ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i viss
omfattning.

1 a §

Formas ska

1. genom systematisk utvärdering, analyser och sammanställningar av re-

sultat från publicerad forskning ta fram underlag som kan utgöra ett veten-
skapligt stöd för utveckling av kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder i
arbetet med att uppnå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvali-
tetsmål som riksdagen har fastställt,

2. identifiera styrmedel och åtgärder inom miljöområdet vars effekter det

saknas tillräcklig kunskap om samt vilka behov av sådan kunskap som finns
hos myndigheter och kommuner, och

3. tillgängliggöra utvärderingarna, analyserna och sammanställningarna för

myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer.

2 §

Formas ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forsk-

ning, såsom projektstöd, program, anställningar, stöd till forskare tidigt i kar-
riären och samfinansierad forskning,

2. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till

och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet
för samhället även i ett internationellt perspektiv,

3. utreda och analysera vilka forskningsbehov som är angelägna i ett forsk-

nings- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och
analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling,

SFS 2017:1269

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1269

4. beakta forskningsetiska frågor,
5. nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i sam-

hället,

6. ta initiativ till och stödja ämnesövergripande forskning,
7. främja och ta initiativ till nationellt och internationellt forskningssam-

arbete och erfarenhetsutbyte,

8. medverka i och stimulera svenskt deltagande i forskningssamverkan

inom Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling
samt andra internationella forskningsprogram,

9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och

främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

10. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings-

och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämp-
ligt,

11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering, och
12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt

till popularisering av den forskning som finansieras av Formas.

4 a §

Formas ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläg-

gande uppgifter åt Klimatpolitiska rådet.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

17 a §

Inom Formas finns Rådet för evidensbaserad miljöanalys som är ett

särskilt beslutsorgan med uppgift att

1. besluta om vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar som ska

göras för att utföra den uppgift som anges i 1 a §, och

2. fastställa slutsatser i de utvärderingar och analyser som myndigheten ge-

nomför enligt 1 a §.

17 b §

Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rådet

utser inom sig en vice ordförande.

17 c §

Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande

i rådet.

17 d §

Myndighetschefen har rätt att delta i rådets sammanträden. Vid be-

hov kan rådet tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkun-
skap. Myndighetschefen och adjungerade experter har rätt att yttra sig men
deltar inte i besluten.

17 e §

Det som sägs om Forskarrådet i 12–17 §§ ska också tillämpas på

Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

20 a §

Ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för evidensbaserad miljö-

analys utses av regeringen för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

background image

3

SFS 2017:1269

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017