SFS 2017:1270 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

171270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:520) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2014:520) med instruktion för

Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

2 §

Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde

1. verka för att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen

samt målen för forskning och innovation inom energiområdet uppnås,

2. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt uppnås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling,

3. bidra i det arbete som föranleds av att riksdagen fattat beslut om att möj-

liggöra kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften genom
bl.a. omvärldsbevakning och genom att belysa förutsättningarna i övrigt,

4. bidra i arbetet med omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisys-

tem och verka för en ökad användning av förnybara energikällor och för en
effektivare energianvändning,

5. medverka i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen

och internationellt för begränsad klimatpåverkan och bidra med expertkun-
skap och underlag, tidigt göra konsekvensanalyser, bistå Regeringskansliet
med att tillvarata Sveriges intressen i de internationella klimat- och energifon-
der som Sverige deltar i samt tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbe-
tet med att genomföra och föreslå förbättringar av Europeiska unionens sys-
tem för handel med utsläppsrätter samt löpande informera verksamhets-
utövare och allmänheten om systemet,

6. genomföra internationella klimatinvesteringar genom att delta i och för-

värva certifierade utsläppsenheter från projekt och program i utvecklingslän-
der för att bidra till att uppnå Sveriges internationella åtaganden och natio-
nella mål inom klimatområdet samt för att bidra till utvecklandet av mekanis-
mer för internationell utsläppshandel och klimatfinansiering,

7. främja forskning och innovation i form av en strategiskt utformad sam-

lad insats som spänner över hela innovationssystemet, i nära samverkan med,
och som komplement till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel
som syftar till att nå klimat- och energimål samt energirelaterade miljöpoli-
tiska mål,

8. främja kommersialisering av forskningsresultat och spridning av nya

produkter, processer och tjänster,

SFS 2017:1270

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1270

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och

främja jämställdhet vid fördelning av medel för forsknings- och innovations-
verksamhet,

10. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings-

och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämp-
ligt,

11. bevaka och analysera energimarknadernas och energisystemets utveck-

ling och deras inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt närings-
livets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,

12. skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkrafts-

utbyggnad, höja kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter samt
dess roll i samhällsutvecklingen och bidra till en ökad förståelse och dialog
för att skapa möjligheter till ökad samexistens mellan vindkraft och andra
samhällsintressen,

13. utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energibered-

skapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra
myndigheter med expertkompetens inom området,

14. planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen föreskriver,

genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av
energi,

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med ut-

gångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlig-
het med prioriteringarna i den nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft,

16. underlätta och delta i genomförandet av riskkapitalsatsningen inom

ramen för det nationella regionalfondsprogrammet,

17. följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i

internationellt samarbete,

18. se till att regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

19. beakta konsumentaspekter vid myndighetens testverksamhet för

energieffektiva produkter, och

20. ansvara för vägledning och information.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)