SFS 2017:1274 Lag om ändring i miljöbalken

171274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ELPPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ELPPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ELPPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ELPPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ELPPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ELPPFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 10 � milj�balken ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r vart och ett av havsomr�dena Bottniska viken, �stersj�n och V�s-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">terhavet ska det finnas en havsplan som ger v�gledning till myndigheter och<br/>kommuner vid planl�ggning och pr�vning av anspr�k p� anv�ndning av om-<br/>r�det. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de omr�den<br/>som inte ing�r i fastigheter i svenskt territorialhav utanf�r de s�rskilda av-<br/>gr�nsningslinjer, en nautisk mil r�knat fr�n baslinjerna, som framg�r av bi-<br/>laga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sj�territorium och maritima zoner.<br/>Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en l�ngsiktigt h�llbar utveck-<br/>ling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana f�rbud eller begr�nsningar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som i fr�ga om verksamheter och �tg�rder inom ett havsplanerat omr�de be-<br/>h�vs f�r att uppn� syftet med planen.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:861.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1274</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i milj�balken;

utf�rdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 10 � milj�balken ska ha f�l-

jande lydelse.

4 kap.

10 �

2

F�r vart och ett av havsomr�dena Bottniska viken, �stersj�n och V�s-

terhavet ska det finnas en havsplan som ger v�gledning till myndigheter och
kommuner vid planl�ggning och pr�vning av anspr�k p� anv�ndning av om-
r�det. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de omr�den
som inte ing�r i fastigheter i svenskt territorialhav utanf�r de s�rskilda av-
gr�nsningslinjer, en nautisk mil r�knat fr�n baslinjerna, som framg�r av bi-
laga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sj�territorium och maritima zoner.
Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en l�ngsiktigt h�llbar utveck-
ling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana f�rbud eller begr�nsningar

som i fr�ga om verksamheter och �tg�rder inom ett havsplanerat omr�de be-
h�vs f�r att uppn� syftet med planen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 2014:861.

SFS 2017:1274

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;