SFS 2017:1274 Lag om ändring i miljöbalken

171274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § miljöbalken ska ha föl-

jande lydelse.

4 kap.

10 §

2

För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, �stersjön och Väs-

terhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och
kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av om-
rådet. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden
som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda av-
gränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bi-
laga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveck-
ling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar

som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område be-
hövs för att uppnå syftet med planen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 2014:861.

SFS 2017:1274

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017