SFS 2017:1275 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

171275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1966:314) om kontinen-

talsockeln ska ha följande lydelse.

1 §

2

Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess

underlag inom allmänt vattenområde samt inom de områden utanför sjöterri-
toriet som framgår av bilaga 3 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterrito-
rium och maritima zoner.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och

andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt
sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kan bli föremål
för fångst, antingen är orörliga på havsbottnen eller därunder eller är oför-
mögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess
underlag.

Inom allmänt vattenområde i havet är denna lag inte tillämplig på fångst av

sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning om fiske.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 1974:891.

SFS 2017:1275

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017