SFS 2017:1276 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

171276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ENFLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ENFLLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1982:395) om <br/>Kustbevakningens medverkan vid polisi�r <br/>�vervakning;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (1982:395) om</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Kustbevakningens medverkan vid polisi�r �vervakning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag till�mpas n�r Kustbevakningen bedriver �vervakning till</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">havs och i kustvattnen samt i V�nern och M�laren f�r att hindra brott mot<br/>f�reskrifter i lagar och andra f�rfattningar som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. skyddsobjekt och milit�ra skyddsomr�den,<br/>2. jakt,<br/>3. fiske,<br/>4. bevarande av den marina milj�n och annan naturv�rd,<br/>5. trafikregler och s�kerhetsanordningar f�r sj�trafiken,<br/>6. �tg�rder mot vattenf�roreningar fr�n fartyg,<br/>7. dumpning av avfall i vatten,<br/>8. kontinentalsockeln,<br/>9. fornminnen och sj�fynd,<br/>10. fartygs registrering och identifiering,<br/>11. skydd f�r den marina milj�n mot andra f�rorenande �tg�rder �n s�dana</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 6 och 7,</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">12. m�rkning och anv�ndning av oljeprodukter,<br/>13. utl�nningars inresa till och utresa fr�n eller vistelse i Sverige,<br/>14. �tg�rder betr�ffande djur och v�xter som tillh�r skyddade arter,<br/>15. sj�fartsskydd, och<br/>16. sj�m�tning.<br/>Lagen till�mpas i fr�ga om �vervakning enligt f�rsta stycket 28, 1012</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och 14 �ven inom den ekonomiska zonen enligt lagen (1992:1140) om Sveri-<br/>ges ekonomiska zon.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen till�mpas �ven n�r Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">V�nern och M�laren samt inom den ekonomiska zonen bedriver �vervakning<br/>f�r att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller<br/>f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:324.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1276</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1276</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vidare till�mpas lagen n�r Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">V�nern och M�laren samt i hamnar bedriver �vervakning f�r att hindra brott<br/>mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller f�reskrifter som har<br/>meddelats med st�d av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagen till�mpas i fr�ga om �vervakning som g�ller fornminnen enligt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">sta stycket 9 �ven inom den angr�nsande zonen enligt lagen (2017:1273) om<br/>Sveriges angr�nsande zon.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En kustbevakningstj�nsteman har samma befogenhet som tillkommer</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">polisman enligt 13 � polislagen (1984:387) att avvisa, avl�gsna eller omh�n-<br/>derta den som genom sitt upptr�dande i trafiken till sj�ss st�r ordningen eller<br/>utg�r omedelbar fara f�r denna. S�dan befogenhet har kustbevakningstj�nste-<br/>mannen ocks� n�r det fordras f�r att avv�rja brott mot de f�reskrifter som av-<br/>ses i 1 � f�rsta stycket 57 och i 1 � f�rsta stycket 9 s�vitt avser fornminnen.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid omh�ndertagande som avses i f�rsta stycket ska en kustbevaknings-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nsteman till�mpa best�mmelserna i 17 � polislagen.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Maria Lindeberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1984:392.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisi�r
�vervakning;

utf�rdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (1982:395) om

Kustbevakningens medverkan vid polisi�r �vervakning ska ha f�ljande
lydelse.

1 �

2

Denna lag till�mpas n�r Kustbevakningen bedriver �vervakning till

havs och i kustvattnen samt i V�nern och M�laren f�r att hindra brott mot
f�reskrifter i lagar och andra f�rfattningar som g�ller

1. skyddsobjekt och milit�ra skyddsomr�den,
2. jakt,
3. fiske,
4. bevarande av den marina milj�n och annan naturv�rd,
5. trafikregler och s�kerhetsanordningar f�r sj�trafiken,
6. �tg�rder mot vattenf�roreningar fr�n fartyg,
7. dumpning av avfall i vatten,
8. kontinentalsockeln,
9. fornminnen och sj�fynd,
10. fartygs registrering och identifiering,
11. skydd f�r den marina milj�n mot andra f�rorenande �tg�rder �n s�dana

som avses i 6 och 7,

12. m�rkning och anv�ndning av oljeprodukter,
13. utl�nningars inresa till och utresa fr�n eller vistelse i Sverige,
14. �tg�rder betr�ffande djur och v�xter som tillh�r skyddade arter,
15. sj�fartsskydd, och
16. sj�m�tning.
Lagen till�mpas i fr�ga om �vervakning enligt f�rsta stycket 28, 1012

och 14 �ven inom den ekonomiska zonen enligt lagen (1992:1140) om Sveri-
ges ekonomiska zon.

Lagen till�mpas �ven n�r Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

V�nern och M�laren samt inom den ekonomiska zonen bedriver �vervakning
f�r att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller
f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 2016:324.

SFS 2017:1276

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1276

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vidare till�mpas lagen n�r Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

V�nern och M�laren samt i hamnar bedriver �vervakning f�r att hindra brott
mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller f�reskrifter som har
meddelats med st�d av den lagen.

Lagen till�mpas i fr�ga om �vervakning som g�ller fornminnen enligt f�r-

sta stycket 9 �ven inom den angr�nsande zonen enligt lagen (2017:1273) om
Sveriges angr�nsande zon.

3 �

3

En kustbevakningstj�nsteman har samma befogenhet som tillkommer

polisman enligt 13 � polislagen (1984:387) att avvisa, avl�gsna eller omh�n-
derta den som genom sitt upptr�dande i trafiken till sj�ss st�r ordningen eller
utg�r omedelbar fara f�r denna. S�dan befogenhet har kustbevakningstj�nste-
mannen ocks� n�r det fordras f�r att avv�rja brott mot de f�reskrifter som av-
ses i 1 � f�rsta stycket 57 och i 1 � f�rsta stycket 9 s�vitt avser fornminnen.

Vid omh�ndertagande som avses i f�rsta stycket ska en kustbevaknings-

tj�nsteman till�mpa best�mmelserna i 17 � polislagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1984:392.

;