SFS 2017:1277 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

171277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i kulturmiljölagen (1988:950)

ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 kap.

3 a §

Bestämmelserna i 1, 2 och 5�8 kap. ska tillämpas även inom den

angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon.

Zonens geografiska omfattning framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272)

om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Tillämpningen av denna lag och de föreskrifter och andra beslut som med-

delas med stöd av lagen får inte medföra någon inskränkning av de enligt
folkrätten gällande rättigheterna till fri sjöfart inom den angränsande zonen
och till överflygning av zonen och inte heller av några andra rättigheter som
följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.

Det som sägs om länsstyrelsen i de bestämmelser som anges i första stycket

ska avse länsstyrelsen i det län på sjöterritoriet som är närmast det berörda
området.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1277

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017