SFS 2017:1277 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

171277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOADNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOADNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EOADNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EOADNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOADNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EOADNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i kulturmilj�lagen (1988:950);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i kulturmilj�lagen (1988:950)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1, 2 och 58 kap. ska till�mpas �ven inom den</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">angr�nsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angr�nsande zon.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Zonens geografiska omfattning framg�r av bilaga 5 till lagen (2017:1272)</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om Sveriges sj�territorium och maritima zoner.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till�mpningen av denna lag och de f�reskrifter och andra beslut som med-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">delas med st�d av lagen f�r inte medf�ra n�gon inskr�nkning av de enligt<br/>folkr�tten g�llande r�ttigheterna till fri sj�fart inom den angr�nsande zonen<br/>och till �verflygning av zonen och inte heller av n�gra andra r�ttigheter som<br/>f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga grundsatser.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs om l�nsstyrelsen i de best�mmelser som anges i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ska avse l�nsstyrelsen i det l�n p� sj�territoriet som �r n�rmast det ber�rda<br/>omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Helena Swenz�n<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1277</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i kulturmilj�lagen (1988:950);

utf�rdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i kulturmilj�lagen (1988:950)

ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.

3 a �

Best�mmelserna i 1, 2 och 58 kap. ska till�mpas �ven inom den

angr�nsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angr�nsande zon.

Zonens geografiska omfattning framg�r av bilaga 5 till lagen (2017:1272)

om Sveriges sj�territorium och maritima zoner.

Till�mpningen av denna lag och de f�reskrifter och andra beslut som med-

delas med st�d av lagen f�r inte medf�ra n�gon inskr�nkning av de enligt
folkr�tten g�llande r�ttigheterna till fri sj�fart inom den angr�nsande zonen
och till �verflygning av zonen och inte heller av n�gra andra r�ttigheter som
f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga grundsatser.

Det som s�gs om l�nsstyrelsen i de best�mmelser som anges i f�rsta stycket

ska avse l�nsstyrelsen i det l�n p� sj�territoriet som �r n�rmast det ber�rda
omr�det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1277

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;