SFS 2017:1278 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

171278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

1 §

Sveriges ekonomiska zon omfattar de områden utanför sjöterritoriet

som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium
och maritima zoner.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1278

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017