SFS 2017:1282 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

171282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1027) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Folkrepubliken Kina;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § och bilagan till lagen

(1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken
Kina ska ha följande lydelse.

1 §

2

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande skatter på inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina under-
tecknade den 16 maj 1986 tillsammans med det protokoll som är fogat till av-
talet, i den lydelse detta har genom de protokoll om ändring i avtalet som
undertecknades den 18 november 1999 respektive den 5 juni 2017, ska gälla
som lag här i landet.

Avtalet och protokollet är avfattade på kinesiska, svenska och engelska.

Den svenska och den engelska texten, efter de ändringar som nämns i första
stycket, framgår av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas från dagen för ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:20, bet. 2017/18:SkU5, rskr. 2017/18:81.

2 Senaste lydelse 2000:211.

SFS 2017:1282

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1282

Bilaga

Agreement between the Govern-
ment of the Kingdom of Sweden
and the Government of the
People�"s Republic of China for the
Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion
with Respect to Taxes on Income

Avtal mellan Konungariket Sveri-
ges regering och Folkrepubliken
Kinas regering för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the People�"s Republic of China,
desiring to conclude an Agreement
for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income,
have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Folkrepubliken Kinas regering
som önskar ingå ett avtal för att und-
vika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på in-
komst har kommit överens om föl-
jande:

Protocol

Protokoll

To Article 15

Till artikel 15

It is understood that where a resid-

ent of Sweden derives remuneration
in respect of an employment exer-
cised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air trans-
port consortium Scandinavian
Airlines System (SAS) such remune-
ration shall be taxable only in
Sweden.

Avtalet förutsätter att, när en per-

son med hemvist i Sverige förvärvar
ersättning på grund av anställning
ombord på ett luftfartyg som används
i internationell trafik av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), sådan ersättning beskattas
endast i Sverige.

With respect to revenue from inter-
national traffic

Avseende intäkter från internationell
trafik

1. Notwithstanding the provisions

of Article 2 of the Agreement, re-
venue derived from a Contracting
State by an enterprise of the other
Contracting State from the operation
of ships or aircraft in international
traffic shall be exempt from any tax
in the first-mentioned State.

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 2 i avtalet ska intäkt som för-
värvas från en avtalsslutande stat av
ett företag i den andra avtalsslutande
staten genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik,
undantas från beskattning i den först-
nämnda staten.

background image

3

SFS 2017:1282

2. Notwithstanding paragraph 1,

Sweden is not obligated to grant any
exemptions from value added tax
that is contrary to EU law.

2. Utan hinder av punkt 1 är Sve-

rige inte skyldigt att medge undantag
från mervärdesskatt i strid med EU-
lagstiftning.

3. Any limitations regarding ex-

emption from value added tax that
follows from paragraph 2 may be
applied on a reciprocal basis by
China.

3. Alla sådana begränsningar för

undantag som följer av punkt 2 får på
reciprok basis tillämpas av Kina.

4. The competent authorities of

the Contracting States may by
mutual agreement settle the mode of
application of these exemptions.

4. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna får träffa
överenskommelse om genomförandet
av dessa undantag.

In witness whereof the under-

signed, being duly authorized thereto
by their respective Governments,
have signed this Protocol.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade av sina respektive rege-
ringar, undertecknat detta protokoll.

Done at Stockholm, this 16th day of
May, 1986, in duplicate in the
Chinese, Swedish and English langu-
ages, all texts being equally authen-
tic. In the case of doubt, however,
the English text shall prevail.

Som skedde i Stockholm den 16 maj
1986 i två exemplar på kinesiska,
svenska och engelska språken vilka
texter alla äger lika vitsord. I fall av
tvivelsmål äger dock den engelska
texten företräde.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

För Konungariket Sveriges regering:

Sten Andersson

Sten Andersson

For the Government of the People�"s
Republic of China

För Folkrepubliken Kinas regering:

Wu Xueqian

Wu Xueqian

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017