SFS 2017:1284 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

171284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 4 kap. 10 e § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 17 d § och 13 kap. 12 §,

av följande lydelse.

4 kap.

10 e §

1

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt

aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikations-
utrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föra-
ren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller
den i handen.

17 d §

Transportstyrelsen får meddela tillstånd om att fordon eller fordons-

tåg under en provperiod får föras på en väg som inte är enskild trots bestäm-
melserna i 4 kap. 12, 13, 17 och 17 a §§, om det behövs för att pröva ny tek-
nik eller nya konstruktioner.

Ett tillstånd ska vara förenat med sådana villkor i fråga om förandet och

fordonens eller fordonstågens konstruktion och utrustning att det inte uppstår
fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet. Till-
ståndet ska begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät och får även i övrigt
förenas med villkor.

Tillståndet får återkallas om förutsättningarna för det inte längre finns eller

om det finns någon annan särskild anledning att återkalla det.

13 kap.

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärende-

handläggning enligt 4 kap. 17 d §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

1 Senaste lydelse 2013:779.

SFS 2017:1284

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1284

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)