SFS 2017:1285 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

171285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:211) om statligt stöd

till regionala investeringar

dels att 13 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 a §, och närmast före 25 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

13 §

1

Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I samt

artikel 13, artikel 14.1–9, och artikel 14.12–16 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14–16 §§.

Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell
rekreationsinfrastruktur

25 a §

Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfra-

struktur får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 55.1–7 a, artikel 55.8,
artikel 55.10 och artikel 55.12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

31 §

2

Frågor om stöd enligt 13–25 a §§ och 30 a § prövas av länsstyrelsen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§

i stället för länsstyrelsen om

1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan över-

stiger 25 miljoner kronor,

2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län

till ett annat, eller

3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har

uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska länsstyrelsen yttra sig innan Till-

växtverket fattar beslut enligt andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2017:490.

2 Senaste lydelse 2017:490.

SFS 2017:1285

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1285

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

;