SFS 2017:1287 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

171287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DANFPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DANFPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DANFPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:DANFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DANFOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)2</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 5 kap. 19 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 1 a � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 5 kap. 9 a9 e �� och n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d och 9 e �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3 kap. 11 � och 5 kap. g�ller inte f�r verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vid</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r persontrafik eller museitrafik, eller</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ren eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>Grundprinciper f�r infrastrukturf�rvaltares system f�r verksamhetsstyrning <br/>med kvalitetsavgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>9 a � </b>Den verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som avses i 6 kap. 4 a<br/>och 22 a �� och 7 kap. 5 a � j�rnv�gslagen (2004:519) ska utformas i enlighet<br/>med de grundprinciper som framg�r av bilaga VI punkt 2 ab och dh till<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv (2012/34/EU) av den 21 november<br/>2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ur-<br/>sprungliga lydelsen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om<br/>inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">2 F�rordningen omtryckt 2007:453.<br/>Senaste lydelse av <br/>5 kap. 1 � 2015:361<br/>5 kap. 2 a � 2015:361<br/>5 kap. 4 � 2008:1287<br/>5 kap. 8 � 2008:1287<br/>5 kap. 9 � 2008:1287.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2015:361. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1287</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1287</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Rapportering av avvikelser f�r verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En infrastrukturf�rvaltare<b> </b>ska registrera och rapportera avvikelser fr�n</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infrastrukturen enligt<br/>6 kap. 4 a � j�rnv�gslagen (2004:519) i enlighet med en kodstruktur som mot-<br/>svarar bilaga VI punkt 2 c till direktiv (2012/34/EU), i den ursprungliga lydel-<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Samordning vid intressekonflikter i kapacitetstilldelningen</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid samr�d och samordning av ans�kningar i kapacitetstilldelningen</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">enligt 6 kap. 9 och 10 �� j�rnv�gslagen (2004:519) ska infrastrukturf�rvalta-<br/>ren se till att de s�kande kostnadsfritt inom rimlig tid skriftligt eller elektro-<br/>niskt f�r tillg�ng till �tminstone f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">1. t�gl�gen som beg�rts av alla andra s�kande p� samma linjer, <br/>2. t�gl�gen som prelimin�rt tilldelats andra s�kande p� samma linjer, <br/>3. f�reslagna alternativa t�gl�gen f�r den s�kande, och <br/>4. fullst�ndig information om de kriterier som anv�nds i kapacitetstilldel-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsf�rfarandet.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om uppgifterna enligt f�rsta stycket 14 framg�r av beskrivningen av j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">v�gsn�tet enligt 6 kap. 5 � j�rnv�gslagen eller av f�rslag till t�gplan enligt<br/>6 kap. 9 � f�rsta stycket j�rnv�gslagen, beh�ver inget s�rskilt dokument upp-<br/>r�ttas av infrastrukturf�rvaltaren. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Beredskapsplan</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En beredskapsplan enligt 6 kap. 17 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">inneh�lla en f�rteckning �ver alla myndigheter eller andra organ som ska in-<br/>formeras i h�ndelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i j�rn-<br/>v�gstrafiken.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Underr�ttelse om oplanerade banarbeten</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">En infrastrukturf�rvaltare ska s� snart som m�jligt informera ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">parter om att infrastrukturkapacitet inte finns att tillg� till f�ljd av ett oplane-<br/>rat banarbete som f�ranleds av en st�rning i j�rnv�gstrafiken enligt 6 kap.<br/>17 � j�rnv�gslagen (2004:519). </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft25">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);

utf�rdad den 7 december 2017.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)2

dels att 5 kap. 19 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 1 a � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 5 kap. 9 a9 e �� och n�rmast

f�re 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d och 9 e �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 a �

3

Best�mmelserna i 3 kap. 11 � och 5 kap. g�ller inte f�r verksamhet

vid

1. lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda

f�r persontrafik eller museitrafik, eller

2. j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-

ren eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

5 kap.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

Grundprinciper f�r infrastrukturf�rvaltares system f�r verksamhetsstyrning
med kvalitetsavgifter

9 a � Den verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som avses i 6 kap. 4 a
och 22 a �� och 7 kap. 5 a � j�rnv�gslagen (2004:519) ska utformas i enlighet
med de grundprinciper som framg�r av bilaga VI punkt 2 ab och dh till
Europaparlamentets och r�dets direktiv (2012/34/EU) av den 21 november
2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ur-
sprungliga lydelsen.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om
inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de.

2 F�rordningen omtryckt 2007:453.
Senaste lydelse av
5 kap. 1 � 2015:361
5 kap. 2 a � 2015:361
5 kap. 4 � 2008:1287
5 kap. 8 � 2008:1287
5 kap. 9 � 2008:1287.

3 Senaste lydelse 2015:361. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1287

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1287

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Rapportering av avvikelser f�r verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

9 b �

En infrastrukturf�rvaltare ska registrera och rapportera avvikelser fr�n

i t�gplan och trafikeringsavtal fastst�llt utnyttjande av infrastrukturen enligt
6 kap. 4 a � j�rnv�gslagen (2004:519) i enlighet med en kodstruktur som mot-
svarar bilaga VI punkt 2 c till direktiv (2012/34/EU), i den ursprungliga lydel-
sen.

Samordning vid intressekonflikter i kapacitetstilldelningen

9 c �

Vid samr�d och samordning av ans�kningar i kapacitetstilldelningen

enligt 6 kap. 9 och 10 �� j�rnv�gslagen (2004:519) ska infrastrukturf�rvalta-
ren se till att de s�kande kostnadsfritt inom rimlig tid skriftligt eller elektro-
niskt f�r tillg�ng till �tminstone f�ljande uppgifter:

1. t�gl�gen som beg�rts av alla andra s�kande p� samma linjer,
2. t�gl�gen som prelimin�rt tilldelats andra s�kande p� samma linjer,
3. f�reslagna alternativa t�gl�gen f�r den s�kande, och
4. fullst�ndig information om de kriterier som anv�nds i kapacitetstilldel-

ningsf�rfarandet.

Om uppgifterna enligt f�rsta stycket 14 framg�r av beskrivningen av j�rn-

v�gsn�tet enligt 6 kap. 5 � j�rnv�gslagen eller av f�rslag till t�gplan enligt
6 kap. 9 � f�rsta stycket j�rnv�gslagen, beh�ver inget s�rskilt dokument upp-
r�ttas av infrastrukturf�rvaltaren.

Beredskapsplan

9 d �

En beredskapsplan enligt 6 kap. 17 � j�rnv�gslagen (2004:519) ska

inneh�lla en f�rteckning �ver alla myndigheter eller andra organ som ska in-
formeras i h�ndelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i j�rn-
v�gstrafiken.

Underr�ttelse om oplanerade banarbeten

9 e �

En infrastrukturf�rvaltare ska s� snart som m�jligt informera ber�rda

parter om att infrastrukturkapacitet inte finns att tillg� till f�ljd av ett oplane-
rat banarbete som f�ranleds av en st�rning i j�rnv�gstrafiken enligt 6 kap.
17 � j�rnv�gslagen (2004:519).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;