SFS 2017:1287 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

171287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2

dels att 5 kap. 1�9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 kap. 9 a�9 e §§ och närmast

före 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d och 9 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

3

Bestämmelserna i 3 kap. 11 § och 5 kap. gäller inte för verksamhet

vid

1. lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda

för persontrafik eller museitrafik, eller

2. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av äga-

ren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

5 kap.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

Grundprinciper för infrastrukturförvaltares system för verksamhetsstyrning
med kvalitetsavgifter

9 a § Den verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som avses i 6 kap. 4 a
och 22 a §§ och 7 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519) ska utformas i enlighet
med de grundprinciper som framgår av bilaga VI punkt 2 a�b och d�h till
Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/34/EU) av den 21 november
2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ur-
sprungliga lydelsen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om
inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

2 Förordningen omtryckt 2007:453.
Senaste lydelse av
5 kap. 1 § 2015:361
5 kap. 2 a § 2015:361
5 kap. 4 § 2008:1287
5 kap. 8 § 2008:1287
5 kap. 9 § 2008:1287.

3 Senaste lydelse 2015:361. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1287

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1287

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Rapportering av avvikelser för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter

9 b §

En infrastrukturförvaltare ska registrera och rapportera avvikelser från

i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen enligt
6 kap. 4 a § järnvägslagen (2004:519) i enlighet med en kodstruktur som mot-
svarar bilaga VI punkt 2 c till direktiv (2012/34/EU), i den ursprungliga lydel-
sen.

Samordning vid intressekonflikter i kapacitetstilldelningen

9 c §

Vid samråd och samordning av ansökningar i kapacitetstilldelningen

enligt 6 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen (2004:519) ska infrastrukturförvalta-
ren se till att de sökande kostnadsfritt inom rimlig tid skriftligt eller elektro-
niskt får tillgång till åtminstone följande uppgifter:

1. tåglägen som begärts av alla andra sökande på samma linjer,
2. tåglägen som preliminärt tilldelats andra sökande på samma linjer,
3. föreslagna alternativa tåglägen för den sökande, och
4. fullständig information om de kriterier som används i kapacitetstilldel-

ningsförfarandet.

Om uppgifterna enligt första stycket 1�4 framgår av beskrivningen av järn-

vägsnätet enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen eller av förslag till tågplan enligt
6 kap. 9 § första stycket järnvägslagen, behöver inget särskilt dokument upp-
rättas av infrastrukturförvaltaren.

Beredskapsplan

9 d §

En beredskapsplan enligt 6 kap. 17 § järnvägslagen (2004:519) ska

innehålla en förteckning över alla myndigheter eller andra organ som ska in-
formeras i händelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig störning i järn-
vägstrafiken.

Underrättelse om oplanerade banarbeten

9 e §

En infrastrukturförvaltare ska så snart som möjligt informera berörda

parter om att infrastrukturkapacitet inte finns att tillgå till följd av ett oplane-
rat banarbete som föranleds av en störning i järnvägstrafiken enligt 6 kap.
17 § järnvägslagen (2004:519).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)