SFS 2017:1289 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

171289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 31 § livsmedelsförordningen (2006:813) ska ha

följande lydelse.

31 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse
om den kontrollverksamhet som bedrivs,

2. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en egenkontroll som är

lämpad för verksamheten,

3. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att

inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram, och

4. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1787.

SFS 2017:1289

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017