SFS 2017:1291 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

171291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60)
om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma
förordning;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:60) om statsbidrag

för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

dels att förordningen, som gäller till och med den 31 december 2019

1, ska

fortsätta att gälla till och med den 31 december 2022,

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

4 §

2

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå
av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober

2020.

2.

3 Bestämmelserna i 6–10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och

med den 31 december 2024.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på stats-

bidrag som beviljas efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 4 § i den äldre lydelsen gäller för statsbidrag som

beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2015:1044.

2 Senaste lydelse 2015:1044.

3 Senaste lydelse 2015:1044.

SFS 2017:1291

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017