SFS 2017:1295 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 13 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 74 kap. 11, 12 och 15 §§ och

102 kap. 22, 27 och 28 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

74 kap.

11 §

För den som är ogift anses som skälig bostadskostnad högst

6 620 kronor i månaden.

12 §

För den som är gift anses som skälig bostadskostnad högst

3 310 kronor i månaden. Bostadskostnaden för var och en av makarna ska be-
räknas till hälften av den sammanlagda bostadskostnaden.

15 §

2

Skälig levnadsnivå i övrigt anses per månad motsvara en tolftedel av

� 1,486 prisbasbelopp för den som är ogift, och
� 1,2105 prisbasbelopp för den som är gift.

102 kap.

22 §

3 Vid beräkning av bostadstillägg beaktas 96 procent av bostadskostna-

den per månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är
ogift och 2 500 kronor för den som är gift.

Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket beak-

tas 70 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till
5 600 kronor för den som är ogift och 2 800 kronor för den som är gift.

För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av de-

ras sammanlagda bostadskostnad.

Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år ska ett belopp om

340 kronor för den som är ogift och 170 kronor för den som är gift läggas till
den bostadskostnad som har beaktats enligt första, andra och tredje styckena
och 23 §.

27 §

Som skälig bostadskostnad enligt 26 § anses högst

� 6 620 kronor för den som är ogift, och
� 3 310 kronor för den som är gift.

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111.

2 Senaste lydelse 2015:453.

3 Senaste lydelse 2016:1292.

SFS 2017:1295

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1295

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

28 §

4 Skälig levnadsnivå i övrigt enligt 26 § anses per månad motsvara en

tolftedel av

� 1,486 prisbasbelopp för den som är ogift, och
� 1,2105 prisbasbelopp för den som är gift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förmåner som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:1292.