SFS 2017:1295 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HGDJHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGDJHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 74 kap. 11, 12 och 15 �� och</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">102 kap. 22, 27 och 28 �� socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>74 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r den som �r ogift anses som sk�lig bostadskostnad h�gst</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">6 620 kronor i m�naden.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r den som �r gift anses som sk�lig bostadskostnad h�gst</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">3 310 kronor i m�naden. Bostadskostnaden f�r var och en av makarna ska be-<br/>r�knas till h�lften av den sammanlagda bostadskostnaden.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Sk�lig levnadsniv� i �vrigt anses per m�nad motsvara en tolftedel av</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 1,486 prisbasbelopp f�r den som �r ogift, och<br/> 1,2105 prisbasbelopp f�r den som �r gift.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>102 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3 Vid ber�kning av bostadstill�gg beaktas 96 procent av bostadskostna-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den per m�nad av den del som inte �verstiger 5 000 kronor f�r den som �r<br/>ogift och 2 500 kronor f�r den som �r gift. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bostadskostnaden �verstiger de belopp som anges i f�rsta stycket beak-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tas 70 procent av den �verskjutande bostadskostnaden per m�nad upp till<br/>5 600 kronor f�r den som �r ogift och 2 800 kronor f�r den som �r gift.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r var och en av makar ska bostadskostnaden ber�knas till h�lften av de-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ras sammanlagda bostadskostnad.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n och med den m�nad den f�rs�krade fyller 65 �r ska ett belopp om</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">340 kronor f�r den som �r ogift och 170 kronor f�r den som �r gift l�ggas till<br/>den bostadskostnad som har beaktats enligt f�rsta, andra och tredje styckena<br/>och 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Som sk�lig bostadskostnad enligt 26 � anses h�gst</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 6 620 kronor f�r den som �r ogift, och<br/> 3 310 kronor f�r den som �r gift.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:453.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2016:1292.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1295</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4 Sk�lig levnadsniv� i �vrigt enligt 26 � anses per m�nad motsvara en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tolftedel av</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> 1,486 prisbasbelopp f�r den som �r ogift, och<br/> 1,2105 prisbasbelopp f�r den som �r gift.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rm�ner som avser tid f�re</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2016:1292.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 13 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 74 kap. 11, 12 och 15 �� och

102 kap. 22, 27 och 28 �� socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse.

74 kap.

11 �

F�r den som �r ogift anses som sk�lig bostadskostnad h�gst

6 620 kronor i m�naden.

12 �

F�r den som �r gift anses som sk�lig bostadskostnad h�gst

3 310 kronor i m�naden. Bostadskostnaden f�r var och en av makarna ska be-
r�knas till h�lften av den sammanlagda bostadskostnaden.

15 �

2

Sk�lig levnadsniv� i �vrigt anses per m�nad motsvara en tolftedel av

 1,486 prisbasbelopp f�r den som �r ogift, och
 1,2105 prisbasbelopp f�r den som �r gift.

102 kap.

22 �

3 Vid ber�kning av bostadstill�gg beaktas 96 procent av bostadskostna-

den per m�nad av den del som inte �verstiger 5 000 kronor f�r den som �r
ogift och 2 500 kronor f�r den som �r gift.

Om bostadskostnaden �verstiger de belopp som anges i f�rsta stycket beak-

tas 70 procent av den �verskjutande bostadskostnaden per m�nad upp till
5 600 kronor f�r den som �r ogift och 2 800 kronor f�r den som �r gift.

F�r var och en av makar ska bostadskostnaden ber�knas till h�lften av de-

ras sammanlagda bostadskostnad.

Fr�n och med den m�nad den f�rs�krade fyller 65 �r ska ett belopp om

340 kronor f�r den som �r ogift och 170 kronor f�r den som �r gift l�ggas till
den bostadskostnad som har beaktats enligt f�rsta, andra och tredje styckena
och 23 �.

27 �

Som sk�lig bostadskostnad enligt 26 � anses h�gst

 6 620 kronor f�r den som �r ogift, och
 3 310 kronor f�r den som �r gift.

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111.

2 Senaste lydelse 2015:453.

3 Senaste lydelse 2016:1292.

SFS 2017:1295

Utkom fr�n trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1295

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

28 �

4 Sk�lig levnadsniv� i �vrigt enligt 26 � anses per m�nad motsvara en

tolftedel av

 1,486 prisbasbelopp f�r den som �r ogift, och
 1,2105 prisbasbelopp f�r den som �r gift.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rm�ner som avser tid f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:1292.

;