SFS 2017:1296 Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

171296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter
vid lantmäteriförrättningar;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1995:1459) om avgif-

ter vid lantmäteriförrättningar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Med förrättning avses i denna förordning även godkännande av över-

enskommelser enligt 43 § anläggningslagen (1973:1149), registrering av an-
delstal enligt 24 a § anläggningslagen och frigörande av fastighetstillbehör
enligt 12 a § ledningsrättslagen (1973:1144).

Taxeavgift som beslutas med stöd av denna förordning ska även omfatta

lantmäterimyndighetens kostnader för införande i fastighetsregistret.

4 §

2

Avgiften ska antingen beräknas utifrån hur lång tid som behövs för

handläggning av förrättningen och införande i fastighetsregistret eller, om det
är särskilt föreskrivet, tas ut med fast belopp för vissa förrättningar, delar av
förrättningar och i vissa fall införande i fastighetsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1207.

2 Senaste lydelse 2017:241.

SFS 2017:1296

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017