SFS 2017:1297 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

171297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:527) med
instruktion för Upphandlingsmyndigheten;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 5 och 8 §§ förordningen (2015:527) med

instruktion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §

Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla,

förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myn-
digheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och
socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom
upphandling.

Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och

landsting.

2 §

Myndigheten ska ge upphandlingsstöd till upphandlande myndigheter,

enheter och leverantörer. Stödet ska inriktas på att

1. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveckling

eller på annat sätt,

2. bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas

på ett ändamålsenligt sätt,

3. verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och för-

valta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom
upphandling,

4. öka kompetensen om innovationsupphandling,
5. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta

i standardiseringen av densamma,

6. underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationer

att delta i upphandling, samt

7. utveckla och förvalta en nationell databas för annonsering av valfrihets-

system samt en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.

5 §

Myndigheten ska verka för relevant forskning inom upphandlings-

området samt följa och verka för den internationella utvecklingen på området.

8 §

Myndigheten ska samverka med statliga myndigheter, särskilt Konkur-

rensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem, Kommerskolle-
gium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, samt
med landsting, kommuner, berörda offentliga organisationer och näringslivet

SFS 2017:1297

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1297

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

för att utveckla upphandlingen. Myndigheten ska vid behov även samverka
med andra organisationer.

De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med

berörda aktörer, såväl offentliga som privata.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)