SFS 2017:1298 Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

171298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha

följande lydelse.

3 §

2

En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och

8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provnings-
metoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den
13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring
av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/1513.

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015
om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om
ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förny-
bara energikällor.

2 Senaste lydelse 2015:564.

SFS 2017:1298

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017