SFS 2017:1299 Förordning om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

171299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IAMCDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:IAMCDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:IAMCCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:381) om statligt <br/>st�d till lokala vattenv�rdsprojekt;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:381) om statligt st�d</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till lokala vattenv�rdsprojekt </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 15, 7 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns medel f�r st�d ges enligt denna f�rordning till lokala vat-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tenv�rdsprojekt som genomf�rs</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. av en kommun eller en ideell sammanslutning, <br/>2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.<br/>F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r ges till lokala vattenv�rdsprojekt som bidrar till att n� milj�k-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">valitetsm�l som riksdagen har fastst�llt. St�det ska avse framtagande av pla-<br/>ner, information, genomf�rande, uppf�ljning och utv�rdering i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �tg�rder som<br/>a) minskar l�ckage av ackumulerad fosfor fr�n bottensedimenten i sj�ar</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och kustvatten (internbelastning),</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) �kar upptag och �tercirkulering av n�rings�mnen genom odling av</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">musslor eller bl� f�nggr�dor eller genom andra metoder f�r �tercirkulering,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">c) p� annat s�tt bidrar till minskad �verg�dning av vattenmilj�n,<br/>2. �tg�rder som syftar till att minska spridning av milj�farliga �mnen fr�n</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fritidsb�tar till vattenmilj�n,</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. omh�ndertagande av f�rlorade fiskeredskap (sp�kgarn), eller<br/>4. andra �tg�rder i vatten som syftar till att n� god ekologisk status enligt</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rordningen (2004:660) om f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n, eller<br/>god milj�status i havsmilj�n enligt havsmilj�f�rordningen (2010:1341).</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r ocks� ges till kommuner och ideella sammanslutningar f�r att</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i avrinningsomr�den st�rka s�dant �tg�rdsarbete som avses i 2 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2014:1060.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1299</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1299</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">St�d f�r inte </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. avse �tg�rder som <br/>a) har p�b�rjats innan l�nsstyrelsen har beslutat att ge st�d, eller<br/>b) f�ljer av skyldighet i lag eller annan f�rfattning, eller<br/>2. avse kostnader som t�cks med st�d enligt n�gon annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">St�det f�r avse</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. h�gst 90 procent av kostnaden f�r projektets st�dber�ttigande �tg�rder i</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om �tg�rder som avses i 2 � 1 a,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. h�gst 80 procent av kostnaden f�r projektets st�dber�ttigande �tg�rder i</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om �vriga �tg�rder som avses i 2 �, och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. h�gst 80 procent f�r kostnader som avses i 2 a �.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om st�d enligt 2 � eller 2 a � ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ans�ker</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om st�det och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. det vattenv�rdsprojekt som ska genomf�ras,<br/>3. vilka resultat som avses att uppn�s p� kort och l�ng sikt och vilka �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">der och metoder som ska anv�ndas f�r att n� resultaten och f�r att f�lja upp<br/>och utv�rdera att resultaten n�s,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. hur effektivt projektet bidrar till minskade m�ngder av fosfor och kv�ve i</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">relation till �tg�rdsbehoven, om ans�kan avser st�d enligt 2 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. hur effektivt �tg�rderna eller vattenv�rdsprojektet bidrar till uppfyllande</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av relevanta milj�kvalitetsm�l, och</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. en tidplan f�r genomf�rande av vattenv�rdsprojektet, uppf�ljning och ut-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdering.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ans�kan avser st�d enligt 2 � ska den dessutom inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ber�knade kostnader f�r de �tg�rder som �r st�dber�ttigade, hur stor andel av<br/>dessa kostnader som st�det �r avsett att omfatta och i vilken omfattning st�d<br/>f�r samma �tg�rder har s�kts eller getts enligt n�gon annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r l�nsstyrelsen pr�var en ans�kan om st�d enligt denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ska den s�rskilt beakta hur v�l �tg�rden med h�nsyn till totalkostnaden bidrar<br/>till att n� de m�l som avses i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har f�tt st�d enligt 2 eller 2 a � ska efter att projektet har</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">genomf�rts i en slutrapport till l�nsstyrelsen redovisa</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. vilka resultat som �tg�rderna eller projektet har medf�rt,<br/>2. hur effektivt �tg�rderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�kvalitetsm�l,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. hur villkoren i st�dbeslutet har uppfyllts,<br/>4. kostnaden f�r vattenv�rdsprojektet som omfattas av st�det, och<br/>5. hur den �terst�ende uppf�ljningen och utv�rderingen av �tg�rderna eller</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">projektet �r avsedd att genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r st�d som har beviljats f�re</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1299</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">KAROLINA SKOG</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:381) om statligt
st�d till lokala vattenv�rdsprojekt;

utf�rdad den 13 december 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:381) om statligt st�d

till lokala vattenv�rdsprojekt

dels att 15, 7 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.

1 �

Om det finns medel f�r st�d ges enligt denna f�rordning till lokala vat-

tenv�rdsprojekt som genomf�rs

1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar,

eller

3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.
F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

2 �

1

St�d f�r ges till lokala vattenv�rdsprojekt som bidrar till att n� milj�k-

valitetsm�l som riksdagen har fastst�llt. St�det ska avse framtagande av pla-
ner, information, genomf�rande, uppf�ljning och utv�rdering i fr�ga om

1. �tg�rder som
a) minskar l�ckage av ackumulerad fosfor fr�n bottensedimenten i sj�ar

och kustvatten (internbelastning),

b) �kar upptag och �tercirkulering av n�rings�mnen genom odling av

musslor eller bl� f�nggr�dor eller genom andra metoder f�r �tercirkulering,
eller

c) p� annat s�tt bidrar till minskad �verg�dning av vattenmilj�n,
2. �tg�rder som syftar till att minska spridning av milj�farliga �mnen fr�n

fritidsb�tar till vattenmilj�n,

3. omh�ndertagande av f�rlorade fiskeredskap (sp�kgarn), eller
4. andra �tg�rder i vatten som syftar till att n� god ekologisk status enligt

f�rordningen (2004:660) om f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n, eller
god milj�status i havsmilj�n enligt havsmilj�f�rordningen (2010:1341).

2 a �

St�d f�r ocks� ges till kommuner och ideella sammanslutningar f�r att

i avrinningsomr�den st�rka s�dant �tg�rdsarbete som avses i 2 � 1.

1 Senaste lydelse 2014:1060.

SFS 2017:1299

Utkom fr�n trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1299

3 �

St�d f�r inte

1. avse �tg�rder som
a) har p�b�rjats innan l�nsstyrelsen har beslutat att ge st�d, eller
b) f�ljer av skyldighet i lag eller annan f�rfattning, eller
2. avse kostnader som t�cks med st�d enligt n�gon annan f�rfattning.

4 �

St�det f�r avse

1. h�gst 90 procent av kostnaden f�r projektets st�dber�ttigande �tg�rder i

fr�ga om �tg�rder som avses i 2 � 1 a,

2. h�gst 80 procent av kostnaden f�r projektets st�dber�ttigande �tg�rder i

fr�ga om �vriga �tg�rder som avses i 2 �, och

3. h�gst 80 procent f�r kostnader som avses i 2 a �.

5 �

En ans�kan om st�d enligt 2 � eller 2 a � ska inneh�lla uppgifter om

1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ans�ker

om st�det och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,

2. det vattenv�rdsprojekt som ska genomf�ras,
3. vilka resultat som avses att uppn�s p� kort och l�ng sikt och vilka �tg�r-

der och metoder som ska anv�ndas f�r att n� resultaten och f�r att f�lja upp
och utv�rdera att resultaten n�s,

4. hur effektivt projektet bidrar till minskade m�ngder av fosfor och kv�ve i

relation till �tg�rdsbehoven, om ans�kan avser st�d enligt 2 � 1,

5. hur effektivt �tg�rderna eller vattenv�rdsprojektet bidrar till uppfyllande

av relevanta milj�kvalitetsm�l, och

6. en tidplan f�r genomf�rande av vattenv�rdsprojektet, uppf�ljning och ut-

v�rdering.

Om ans�kan avser st�d enligt 2 � ska den dessutom inneh�lla uppgifter om

ber�knade kostnader f�r de �tg�rder som �r st�dber�ttigade, hur stor andel av
dessa kostnader som st�det �r avsett att omfatta och i vilken omfattning st�d
f�r samma �tg�rder har s�kts eller getts enligt n�gon annan f�rfattning.

7 �

N�r l�nsstyrelsen pr�var en ans�kan om st�d enligt denna f�rordning

ska den s�rskilt beakta hur v�l �tg�rden med h�nsyn till totalkostnaden bidrar
till att n� de m�l som avses i 2 �.

10 �

Den som har f�tt st�d enligt 2 eller 2 a � ska efter att projektet har

genomf�rts i en slutrapport till l�nsstyrelsen redovisa

1. vilka resultat som �tg�rderna eller projektet har medf�rt,
2. hur effektivt �tg�rderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av

milj�kvalitetsm�l,

3. hur villkoren i st�dbeslutet har uppfyllts,
4. kostnaden f�r vattenv�rdsprojektet som omfattas av st�det, och
5. hur den �terst�ende uppf�ljningen och utv�rderingen av �tg�rderna eller

projektet �r avsedd att genomf�ras.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r st�d som har beviljats f�re

ikrafttr�dandet.

background image

3

SFS 2017:1299

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;