SFS 2017:1299 Förordning om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

171299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:381) om statligt
stöd till lokala vattenvårdsprojekt;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:381) om statligt stöd

till lokala vattenvårdsprojekt

dels att 1�5, 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning till lokala vat-

tenvårdsprojekt som genomförs

1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar,

eller

3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

1

Stöd får ges till lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att nå miljök-

valitetsmål som riksdagen har fastställt. Stödet ska avse framtagande av pla-
ner, information, genomförande, uppföljning och utvärdering i fråga om

1. åtgärder som
a) minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar

och kustvatten (internbelastning),

b) ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av

musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering,
eller

c) på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön,
2. åtgärder som syftar till att minska spridning av miljöfarliga ämnen från

fritidsbåtar till vattenmiljön,

3. omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller
4. andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, eller
god miljöstatus i havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).

2 a §

Stöd får också ges till kommuner och ideella sammanslutningar för att

i avrinningsområden stärka sådant åtgärdsarbete som avses i 2 § 1.

1 Senaste lydelse 2014:1060.

SFS 2017:1299

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1299

3 §

Stöd får inte

1. avse åtgärder som
a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd, eller
b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
2. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

4 §

Stödet får avse

1. högst 90 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i

fråga om åtgärder som avses i 2 § 1 a,

2. högst 80 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i

fråga om övriga åtgärder som avses i 2 §, och

3. högst 80 procent för kostnader som avses i 2 a §.

5 §

En ansökan om stöd enligt 2 § eller 2 a § ska innehålla uppgifter om

1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ansöker

om stödet och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,

2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,
3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt och vilka åtgär-

der och metoder som ska användas för att nå resultaten och för att följa upp
och utvärdera att resultaten nås,

4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av fosfor och kväve i

relation till åtgärdsbehoven, om ansökan avser stöd enligt 2 § 1,

5. hur effektivt åtgärderna eller vattenvårdsprojektet bidrar till uppfyllande

av relevanta miljökvalitetsmål, och

6. en tidplan för genomförande av vattenvårdsprojektet, uppföljning och ut-

värdering.

Om ansökan avser stöd enligt 2 § ska den dessutom innehålla uppgifter om

beräknade kostnader för de åtgärder som är stödberättigade, hur stor andel av
dessa kostnader som stödet är avsett att omfatta och i vilken omfattning stöd
för samma åtgärder har sökts eller getts enligt någon annan författning.

7 §

När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt denna förordning

ska den särskilt beakta hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar
till att nå de mål som avses i 2 §.

10 §

Den som har fått stöd enligt 2 eller 2 a § ska efter att projektet har

genomförts i en slutrapport till länsstyrelsen redovisa

1. vilka resultat som åtgärderna eller projektet har medfört,
2. hur effektivt åtgärderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av

miljökvalitetsmål,

3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
4. kostnaden för vattenvårdsprojektet som omfattas av stödet, och
5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna eller

projektet är avsedd att genomföras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före

ikraftträdandet.

background image

3

SFS 2017:1299

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017