SFS 2017:1300 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

171300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:689) om statligt
stöd till solceller;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 5 och 12 a §§ förordningen (2009:689) om

statligt stöd till solceller ska ha följande lydelse.

1 §

För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell ut-

veckling inom energiteknikområdet syftar denna förordning till att

1. användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana

system ska öka i Sverige,

2. systemkostnaderna ska sänkas, och
3. den årliga elproduktionen från solceller ska öka.

2 §

1

Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till

privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation
av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder
som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Euro-
peiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i

kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009

och slutförts senast den 31 december 2020.

5 §

2

Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begräns-

ningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 30
procent.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller sol-

els- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervär-

desskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödberättigande kostna-
der för solels- och solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor
plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet

minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.

1 Senaste lydelse 2016:900.

2 Senaste lydelse 2014:1582.

SFS 2017:1300

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1300

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12 a §

3

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:1582.