SFS 2017:1301 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

171301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:556) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 11 och 12 §§ förordningen (2011:556) med

instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

1 §

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verk-

samheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbild-
ning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska
bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbätt-
rade kunskapsresultat för eleverna. Inom ramen för detta ska myndigheten
främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller

av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

2 §

1

I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens

ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över
vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av
föreskrifter eller särskilda beslut.

Kvalitetsgranskningen och den tillsyn som utövas löpande ska genomföras

med utgångspunkt dels i en behovsanalys, dels i att de ska omfatta sådana
aspekter som kräver en kvalitativ bedömning av undervisningen och verk-
samheten.

Den löpande tillsynen över förskola, fritidshem, annan pedagogisk verk-

samhet och vuxenutbildning ska i huvudsak utövas på huvudmannanivå. Den
löpande tillsynen över övrig barn- och ungdomsutbildning ska utövas på
huvudmannanivå och skolnivå.

11 §

2

Myndigheten ska upplåta lokaler åt Skolväsendets överklagande-

nämnd. Vid myndigheten ska det finnas ett kansli som utför administrativa
och handläggande uppgifter åt nämnden.

Myndigheten ska efter att ha hört nämnden uppdra åt någon som är anställd

vid myndigheten att ansvara för kansliet.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en verksamhetsberättelse och

en ekonomisk redovisning när det gäller verksamheten vid nämnden. Av års-
redovisningen ska följande framgå:

1. ärendenas antal och innehåll,

1 Senaste lydelse 2016:1186.

2 Senaste lydelse 2016:1186.

SFS 2017:1301

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1301

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,
3. de beslut som nämnden har fattat,
4. ärendenas handläggningstider, och
5. vilka kansliresurser som myndigheten tillhandahåller för nämnden och

hur det bidrar till att nämndens arbete kan bedrivas rättssäkert och effektivt.

12 §

3

Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som

benämns Barn- och elevombudet.

Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för Barn- och elevombudet som

ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed samman-
hängande uppgifter i den omfattning som behövs.

Myndigheten ska i årsredovisningen när det gäller Barn- och elevombudet

redovisa

1. hur myndigheten arbetar för att handläggningstiderna för de ärenden

som ombudet fattar beslut i ska hållas så korta som möjligt och för att i övrigt
säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet,

2. ärendenas antal och innehåll,
3. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,
4. de beslut som ombudet har fattat,
5. resultatet av de domstolsprocesser som ombudet har drivit,
6. en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen, och
7. kostnader för ombudets verksamhet uppdelat på kostnader för anmäl-

ningar, kostnader för informationsinsatser och indirekta kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1186.