SFS 2017:1302 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

171302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1047) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:1047) med instruk-

tion för Statens skolverk

dels att 3 och 34 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 5�7, 9, 11, 18 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet och för

vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som be-
drivs i stället för utbildning inom skolväsendet, i den utsträckning något annat
inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får

tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en
trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveck-
ling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever. Inom ramen
för detta ska myndigheten främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och
mellan förskolor.

Myndigheten ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och kon-

tinuerligt göra en analys av behov av åtgärder inom området. Myndigheten
ska även utarbeta och genomföra insatser som tillgodoser dessa behov. Myn-
digheten ska vidare kontinuerligt informera regeringen om analysen och arbe-
tet.

Myndigheten har även andra uppgifter inom sitt verksamhetsområde som

följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

2 §

Den uppföljning och utvärdering som myndigheten har ansvar för enligt

26 kap. skollagen (2010:800) ska öka kunskapen om hur utbildningarna och
verksamheterna har utvecklats i förhållande till de nationella målen. Myndig-
heten ska även analysera utvecklingen av samtliga utbildningar och verksam-
heter, anpassat efter respektive verksamhet, samt vidta och lämna förslag på
åtgärder för att främja fortsatt utveckling av utbildningarnas och verksamhe-
ternas kvalitet.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med

uppföljning och utvärdering.

Myndigheten ska vid behov lämna statistiska underlag till Regeringskans-

liet.

SFS 2017:1302

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1302

5 §

Myndigheten ska utforma och kontinuerligt utveckla de styrdokument

som myndigheten har bemyndigande att meddela föreskrifter om.

Myndigheten ska vidare ansvara för och kontinuerligt utveckla nationella

prov och slutprov samt analysera resultaten av dessa prov.

6 §

Myndigheten ska kontinuerligt bedöma behovet av och utveckla bedöm-

ningsstöd och kartläggningsmaterial. Myndigheten ska utforma eller anpassa
dessa utifrån olika elevgruppers behov och förutsättningar.

7 §

Myndigheten ska i nära samarbete med kommuner och andra huvudmän

stödja dem i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksam-
heter samt bidra till att förbättra huvudmännens förutsättningar att arbeta med
utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

1. svara för nationellt prioriterad fortbildning och ge stöd i form av annan

kompetensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

9 §

Myndigheten ska bidra till och redovisa sitt arbete med att trygga den

nationella kompetensförsörjningen och underlätta elevers etablering på
arbetsmarknaden. Myndigheten ska också följa upp och analysera kvinnors
och mäns etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier, efter avslutad
utbildning. Myndigheten ska vidare stödja utvecklingen vad gäller samverkan
mellan skola och arbetsliv.

Myndigheten ska främja utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och

attraktionskraft. Myndigheten ska även stödja utvecklingen av berörda myn-
digheters och branschorganisationers samarbete när det gäller gymnasial
yrkesutbildning och yrkesintroduktionsanställning.

11 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

föreskrifter eller särskilda beslut. Myndigheten ska följa upp och utvärdera de
statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar.

18 §

Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshindersfrågor inom

ramen för sitt verksamhetsområde och � i den mån det inte är en uppgift för
Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör ny-

anlända personer,

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid be-

hov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

4. ha ett samlat ansvar för frågor om de nationella minoriteterna och de

nationella minoritetsspråken inom ramen för sitt verksamhetsområde vilket
innefattar att verka samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till be-
rörda parter,

5. främja användningen och utvecklingen av validering inom kommunal

vuxenutbildning, och

6. inom ramen för sitt verksamhetsområde stödja kommuner och andra

huvudmän i arbetet med säkerhet och krisberedskap.

background image

3

SFS 2017:1302

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

20 §

Myndigheten ska främja jämställdhet och integrera ett jämställdhets-

perspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All indi-
vidbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på
kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017