SFS 2017:1303 Förordning om statsbidrag för lärcentrum

171303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för lärcentrum;

utfärdad den 13 december 2017.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lär-

centrum.

Med lärcentrum avses i denna förordning en verksamhet inom kommunal

vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och
annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan
även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika
utbildningsnivåer.

Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kom-

munerna.

2 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning

det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kom-

muner genomför insatser för etablering av nya eller utveckling av befintliga
lärcentrum. Statsbidrag får även lämnas till kommuner som genomför dessa
insatser utan samverkan med andra om det finns särskilda skäl.

Statsbidrag får inte lämnas för insatser för vilka statsbidrag lämnas på

annat sätt eller som får särskild ersättning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §

Ansökan om statsbidrag lämnas in till Statens skolverk som beslutar om

och betalar ut statsbidraget.

I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska sista dagen för redovisning enligt

7 § anges.

Fördelning av statsbidrag

5 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till:

1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i ut-

bildningen,

SFS 2017:1303

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1303

2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lär-

centrum,

3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Uppföljning och redovisning

6 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har an-

vänts.

Statens skolverk ska lämna en redogörelse till Regeringskansliet av hur bi-

draget har använts senast tre månader efter bidragsperioden.

7 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

8 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redogörelse som avses i 7 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

9 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis

efterskänka återkrav.

10 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis

efterskänka krav på ränta.

Bemyndigande

11 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

�verklagande

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

background image

3

SFS 2017:1303

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017