SFS 2017:1305 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 10 kap. 10 och 11 §§, 12 kap. 25, 27 och 30 §§, 13 kap. 33 §,

25 kap. 5 §, 26 kap. 17, 27 och 31 §§, 27 kap. 26 § och 108 kap. 10 § ska ha
följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 110 kap. 13 a § och 112 kap.

2 a §, och närmast före 110 kap. 13 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

10 §

2

Graviditetspenning beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning

och sjukpenninggrundande inkomst i 25�28 kap., med de undantag som anges
i 11 §.

11 §

3

Det som i denna balk i övrigt eller i annan författning föreskrivs om

sjukpenning enligt 25�28 kap. gäller i tillämpliga delar även i fråga om gravi-
ditetspenning, med undantag av bestämmelserna i

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 8,0 prisbasbelopp,

� 27 kap. 5 § om ersättning för merutgifter,
� 27 kap. 27 § och 28 b § första stycket om karensdagar,
� 27 kap. 29�33 a §§ om karenstid, och
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av graviditetspenning ska det vid beräkningen av den sjuk-

penninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och annat
förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger 7,5 pris-
basbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från inkomst av
annat förvärvsarbete.

För hel graviditetspenning motsvarar ersättningsnivån beräkningsunder-

laget för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1 grundat på en sjuk-
penninggrundande inkomst beräknad enligt första och andra styckena.

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2012:932.

SFS 2017:1305

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1305

12 kap.

25 §

När föräldrapenning ska lämnas på sjukpenningnivån ska ersättningen

beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning på normalnivån och sjuk-
penninggrundande inkomst i 25, 26 och 28 kap., med undantag av bestäm-
melserna i

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 8,0 prisbasbelopp,

� 26 kap. 19�22 §§ om beräkning i vissa fall,
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlaget för sjukpenning på fortsättnings-

nivån, och

� 28 kap. 12�18 §§ om arbetstidsberäknad sjukpenning.

27 §

Om en förälders sjukpenninggrundande inkomst har sänkts sedan den

tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldraledighet) har gått ut,
ska föräldrapenningen till dess att barnet fyller två år beräknas lägst på grund-
val av

1.

den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan sänkningen

skedde, eller

2. den högre inkomst som löneavtal därefter föranleder.
Första stycket gäller all föräldrapenning som lämnas till föräldern, när han

eller hon avstår från förvärvsarbete för vård av barn under den tid som anges
där.

Skulle den sjukpenninggrundande inkomsten som gällde innan sänkningen

skedde ha överstigit 8,0 prisbasbelopp, om inkomsten alltjämt hade beräknats
utan begränsningen i 25 kap. 5 § andra stycket första meningen, tillämpas det
beräkningssätt som anges i 26 §.

30 §

Har efter tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldra-

ledighet) sänkning inte skett av den sjukpenninggrundande inkomst som av-
ses i 25 kap. på grund av att den årliga inkomsten överstiger 8,0 pris-
basbelopp, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 25�29 §§.

13 kap.

33 §

4

Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om sjuk-

penning på normalnivån och sjukpenninggrundande inkomst i 25�28 kap.
samt 34�38 §§ i detta kapitel, dock med undantag av bestämmelserna i

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 8,0 prisbasbelopp,

� 27 kap. 27 § och 28 b § första stycket om karensdagar,
� 27 kap. 29�33 a §§ om karenstid, och
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av tillfällig föräldrapenning ska det vid beräkningen av den

sjukpenninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och
annat förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger
7,5 prisbasbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från in-
komst av annat förvärvsarbete.

4 Senaste lydelse 2012:932.

background image

3

SFS 2017:1305

För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån förälderns

beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1
grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och
andra styckena (beräkningsunderlaget).

25 kap.

5 §

När sjukpenninggrundande inkomst beräknas ska inkomst av anställ-

ning och inkomst av annat förvärvsarbete var för sig beräknas och avrundas
till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkningen ska det bortses från inkomst av anställning och inkomst

av annat förvärvsarbete till den del summan av dessa överstiger 8,0 prisbas-
belopp. Det ska därvid i första hand bortses från inkomst av annat förvärvs-
arbete.

26 kap.

17 §

5

SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade inte förvärvsarbetar av

någon anledning som ger rätt till ersättning i form av

1. sjukpenning,
2. ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenning,
3. rehabiliteringsersättning, eller
4. ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 38�42 kap. som motsvarar

ersättning enligt 1�3 eller någon annan jämförbar ekonomisk förmån.

Om det inte finns skäl som talar emot det gäller SGI-skydd också under tid

då den försäkrade har ansökt om sådan ersättning som anges i första stycket 1
och väntar på ett slutligt beslut av Försäkringskassan i ärendet.

Första och andra styckena gäller endast för tid före 65 års ålder.

27 §

För en försäkrad som avses i 26 § ska den sjukpenninggrundande

inkomsten beräknas på grundval av lönen närmast före pensionsavgången.
Om den försäkrade inte har för avsikt att förvärvsarbeta i samma omfattning
som tidigare, ska den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på grundval
av den inkomst han eller hon kan antas få av arbete som svarar mot arbets-
utbudet. Vid beräkningen ska det iakttas att den sjukpenninggrundande
inkomsten inte får överstiga 8,0 prisbasbelopp.

Vid beräkningen ska den försäkrades inkomst minskas med tjänste-

pensionen. Minskningen får dock inte leda till att en försäkrad som är endast
delvis arbetslös får lägre sjukpenninggrundande inkomst än om beräkningen
skulle ha gjorts enligt 25 §.

31 §

Omräkningen ska göras med den procentuella förändringen i det all-

männa prisläget räknad från det senast fastställda talet för konsumentpris-
index jämfört med motsvarande tal tolv månader dessförinnan. En omräkning
som innebär en sänkning av den sjukpenninggrundande inkomsten ska inte
beaktas.

Den sjukpenninggrundande inkomsten får aldrig fastställas till ett belopp

som överstiger 8,0 prisbasbelopp.

5 Senaste lydelse 2010:1307.

background image

4

SFS 2017:1305

27 kap.

26 §

6

Som sjukperiod anses tid då en försäkrad

1. i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 2 §,
2. har rätt till sjukpenning enligt 6 §,
3. har rätt till rehabiliteringsersättning enligt 31 kap. 2 och 3 §§, eller
4. får sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall enligt 112 kap. 2 a §.
Om rätt till sjukpenning för den försäkrade uppkommer i omedelbar anslut-

ning till en period med lön enligt 34 § sjömanslagen (1973:282), en sjuk-
löneperiod enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller en period när en arbets-
givare för sjömän som avses i sjömanslagen har betalat ut lön vid sjukdom
med stöd av sådant kollektivavtal som avses i 56 §, ska sjukperioden enligt
denna lag anses omfatta också sådana perioder.

108 kap.

10 §

Om ett sådant interimistiskt beslut som avses i 112 kap. 2 eller 2 a §§

har fattats och det senare bestäms att ersättning inte ska lämnas eller ska läm-
nas med lägre belopp föreligger inte skyldighet att betala tillbaka utbetalad
ersättning i andra fall än som anges i 2 §.

När det gäller assistansersättning föreligger dock, utöver det som anges i

2 §, återbetalningsskyldighet för ersättning som inte har använts för köp av
personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter.

110 kap.

Sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall

13 a §

Ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall får inte

avgöras till den försäkrades nackdel utan att den försäkrade har underrättats
om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att inom en bestämd
tid yttra sig över det.

Ett ärende får dock avgöras utan att den försäkrade underrättas om det

kommande beslutet om det är uppenbart att han eller hon inte kan komma in
med uppgifter som kan påverka avgörandet.

112 kap.

2 a §

För tid till dess att ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i sär-

skilda fall har avgjorts slutligt får Försäkringskassan trots 2 § besluta om
sådan ersättning, om

1. den försäkrade begär sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall i

anslutning till en sjukperiod som har pågått i minst 15 dagar,

2. sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall har lämnats tidigare i sjuk-

perioden, och

3. det saknas skäl som talar emot det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 26 kap. 17 §,

27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §, 110 kap. 13 a § och 112 kap. 2 a § samt i övrigt
den 1 juli 2018.

6 Senaste lydelse 2010:343.

background image

5

SFS 2017:1305

2. Bestämmelserna i 110 kap. 13 a § och 112 kap. 2 a § ska tillämpas första

gången vid en begäran om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall som
har kommit in till Försäkringskassan den 1 januari 2018 eller därefter och
som avser tid efter ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmåner som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017