SFS 2017:1307 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

171307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1991:1047) om sjuklön

ska ha följande lydelse.

23 §

2

Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett

belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en
sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 8,0 prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124.

2 Senaste lydelse 2011:1073.

SFS 2017:1307

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017