SFS 2017:1308 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 3 och 5 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse.

15 kap.

3 § Allmänt barnbidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden för varje barn
från och med månaden efter barnets födelse.

5 §

2 Förlängt barnbidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden från och med

kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå,

eller

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112.

2 Senaste lydelse 2011:1091.

SFS 2017:1308

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017