SFS 2017:1309 Lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

171309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:695) om ändring i
marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen

(2008:486) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:695) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets
intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka
marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
� lagen (1992:1672) om paketresor,
� tobakslagen (1993:581),
� lotterilagen (1994:1000),
� sjölagen (1994:1009),
� lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
� lagen (1999:158) om investerarskydd,
� lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhäl-

lets tjänster,

� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� prisinformationslagen (2004:347),
� lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
� försäkringsavtalslagen (2005:104),
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:510) om lufttransporter,
� radio- och tv-lagen (2010:696),
� alkohollagen (2010:1622),
� konsumentkreditlagen (2010:1846),
� lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128.

SFS 2017:1309

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1309

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

� lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

� lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
� lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,
� lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

� lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel, och
� lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)