SFS 2017:1313 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och

sekretsslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

6 §

2

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller per-
sonliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker
enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
6. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning, eller

7. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser,

gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgif-
ten röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128.

2 Senaste lydelse 2016:1314.

SFS 2017:1313

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017