SFS 2017:1315 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

171315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2017:193) om statlig ersätt-

ning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §

Schablonersättning enligt 3 § ska betalas ut med

� 63 600 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen

(2010:800),

� 52 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,
� 102 100 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, special-

skola eller sameskola, och

� 116 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesär-

skola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under

ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra-
veckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning

som uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1315

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017