SFS 2017:1316 Förordning om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

171316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:446) med
instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:446) med instruk-

tion för Finanspolitiska rådet

dels att 6, 7, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

6 §

1

Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och

budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt
hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, särskilt överskotts-
målet och utgiftstaket, men också skuldankaret och vid behov det kommunala
balanskravet. Rådet ska även bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller
sig till konjunkturutvecklingen.

Om rådet vid sin bedömning av finanspolitiken konstaterar att det finns en

tydlig avvikelse från överskottsmålet, ska rådet även bedöma de skäl som
regeringen anfört för avvikelsen samt överväga och redogöra för i vilken takt
en återgång till målet bör ske.

7 §

2

Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen

och budgetpropositionen, utvärdera regeringens prognoser för ekonomins
utveckling samt redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna och
kostnaderna för reformförslag.

Utvärderingen av prognoserna och redovisningen ska ske i enlighet med

artikel 4.6 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på
medlemsstaternas budgetramverk, i den ursprungliga lydelsen.

8 §

3

Rådet får

1. med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budget-

propositionen bedöma om finanspolitiken ligger i linje med vad som krävs för
en god, långsiktigt uthållig tillväxt och om politiken leder till en långsiktigt
hållbar hög sysselsättning,

2. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpro-

positionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska
politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och

1 Senaste lydelse 2016:1088.

2 Senaste lydelse 2016:1088.

3 Senaste lydelse 2016:1088.

SFS 2017:1316

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1316

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. analysera finanspolitikens effekter på välfärdens fördelning på kort och

lång sikt.

11 §

Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av rege-

ringen efter förslag från rådets valberedning. Förordnandena ges för en
bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för
övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli
ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

Valberedningen ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns

ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet eko-
nomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt
arbete. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag ska
ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

Valberedning

11 a §

Valberedningen består av myndighetscheferna för Konjunkturinsti-

tutet, Statistiska centralbyrån och Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk utvärdering samt två andra ledamöter som utses av regeringen
för en bestämd tid.

Valberedningen är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande.
Finanspolitiska rådet ska bistå valberedningen i dess arbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 11 och 11 a §§

och i övrigt den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)