SFS 2017:1317 Förordning om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar

171317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna
cyklar, mopeder eller motorcyklar;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt får

Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för
inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 §

I denna förordning betyder eldriven cykel ett elmotordrivet fordon

1. med en tramp- eller vevanordning, om elmotorn endast förstärker kraften

från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter
över 25 kilometer i timmen och har en kontinuerlig märkeffekt som inte över-
stiger 250 watt, eller

2. utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är avsett för användning av

personer med fysisk funktionsnedsättning, är inrättat huvudsakligen för befor-
dran av en person och för att föras av den åkande och är konstruerat för en
hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

3 §

I denna förordning betyder

moped: en moped enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, och
motorcykel: en motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner.

Förutsättningar för bidrag

4 §

Bidrag får endast ges till en privatperson som är folkbokförd i Sverige

och om den eldrivna cykeln, eldrivna mopeden eller eldrivna motorcykeln

1. är ny och har köpts tidigast den 20 september 2017,
2. kan identifieras med ramnummer, och
3. inte har fått annat offentligt stöd.

5 §

Bidrag får ges för en eldriven cykel endast om den är CE-märkt eller

överensstämmer med standarden SS-EN 15194 och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring
av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 167/2013.

SFS 2017:1317

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1317

6 §

Bidrag får ges för en eldriven moped eller en eldriven motorcykel

endast om den har ett CoC-intyg eller motsvarande typgodkännande.

Bidragets storlek

7 §

Bidrag får ges som ett engångsbelopp per person med högst 25 procent

av inköpskostnaden för en eldriven cykel, en eldriven moped eller en eldriven
motorcykel, dock högst 10 000 kronor.

Ansökan om bidrag

8 §

Ansökan om bidrag ska göras senast sex månader efter inköpet av den

eldrivna cykel, moped eller motorcykel som ansökan avser.

9 §

Ansökan ska vara skriftlig och göras på en särskild blankett som ges in

till Naturvårdsverket. Sökanden ska lämna uppgifter som visar att kraven i 4�
6 §§ och 8 § är uppfyllda och ge in handlingar som styrker ramnummer och
den stödberättigande kostnaden.

Prövning och beslut om bidrag

10 § Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

11 § I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket ange

1. att bidraget ska betalas tillbaka om cykeln, mopeden eller motorcykeln

returneras till säljaren och köpeskillingen betalas tillbaka,

2. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de upp-

gifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och

3. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna

förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses.

Tillsyn

12 §

Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

�&terbetalning och återkrav

13 §

Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig, om

1. den som har ansökt om eller beviljats bidrag genom att lämna oriktiga

uppgifter orsakat att bidraget getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. ett villkor för bidraget inte har följts.

14 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska

Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första

stycket om det finns särskilda skäl.

background image

3

SFS 2017:1317

Bemyndigande

15 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

16 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Ansökningstiden i 8 § ska räknas fr.o.m. den 1 februari 2018 i fråga om

inköp gjorda före ikraftträdandet.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har

beviljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017