SFS 2017:1318 Förordning om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

171318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till privatpersoner för installation av
laddningspunkt till elfordon;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att bidra till omställningen till hållbara transporter i Sverige får

Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för
installationer av laddningspunkter till elfordon.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 § I denna förordning betyder

elfordon: elbilar och laddhybridbilar som är laddningsbara från elnätet,
laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag får endast ges till privatpersoner och om laddningspunkten

1. installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller

innehar med nyttjanderätt,

2. installeras efter den 1 januari 2018,
3. installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör

som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), och

4. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med

minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i stan-
darden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN
62196-3.

Bidragsberättigande kostnader

4 §

Bidragsberättigande kostnader är de material- och arbetskostnader som

behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddbox och
framdragning av el.

Arbetskostnader är bidragberättigande endast om de avser arbete som ut-

förts av någon som är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt före-
tag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår
motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

SFS 2017:1318

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1318

Kostnad för vilken skattereduktion för arbetskostnad har tillgodoräknats el-

ler annat offentligt stöd har getts är inte bidragsberättigande.

Bidragets storlek

5 §

Bidrag får ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de

bidragsberättigande kostnaderna, dock högst 10 000 kronor per fastighet.

Ansökan om bidrag

6 §

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddningspunkten har installerats,

dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

7 §

Ansökan ska vara skriftlig och göras på en särskild blankett som ges in

till Naturvårdsverket. Sökanden ska lämna uppgifter som visar att kraven i
3 §, 4 § andra stycket och 6 § är uppfyllda och ge in handlingar som styrker
den bidragsberättigande kostnaden.

Prövning och beslut om bidrag

8 § Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag.

9 §

I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket ange

1. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de upp-

gifter som krävs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och

2. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna

förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses.

Tillsyn

10 §

Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

�&terbetalning och återkrav

11 §

Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig, om

1. den som har ansökt om eller beviljats bidrag genom att lämna oriktiga

uppgifter orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. ett villkor för bidraget inte har följts.

12 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska

Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första

stycket om det finns särskilda skäl.

background image

3

SFS 2017:1318

Bemyndigande

13 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Ansökningstiden i 6 § ska räknas fr.o.m. den 1 februari 2018 i fråga om

åtgärder gjorda före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017