SFS 2017:1319 Förordning om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

171319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till åtgärder för att minska
industrins processrelaterade utsläpp av
växthusgaser;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växt-

husgaser får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge stöd enligt
denna förordning i form av bidrag.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd får endast ges i enlighet med

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

4 §

Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast

ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och
i artiklarna 17�19, 22, 24�29, 31, 36�38, 41, 48 och 49 i den förordningen.

5 §

Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får endast

ges om stödet inte medför att det totala belopp av stöd av mindre betydelse
som beviljas det berörda företaget under de två föregående beskattningsåren
och det innevarande beskattningsåret når upp till en nivå som överskrider det
tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

SFS 2017:1319

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1319

Ansökan om stöd

6 §

En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyn-

dighet och innehålla

1. uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsom-

sättning och balansomslutning,

2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor

andel av kostnaderna som stöd söks för,

5. en uppskattning om minskade processrelaterade växthusgasutsläpp till

följd av åtgärden, och

6. en upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon

annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kost-
nader som ansökan avser.

7 §

Om ansökan avser ett stöd som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013, ska ansökan utöver det som anges i 6 § innehålla en redo-
görelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de
två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

8 §

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/

2014, ska ansökan ha kommit in till Statens energimyndighet innan den stöd-
berättigande åtgärden påbörjas.

Särskilda upplysningar till sökanden

9 §

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013, ska Statens energimyndighet lämna de upplysningar till
företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Prövning och beslut om stöd

10 §

Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

11 §

I ett beslut att ge stöd ska Statens energimyndighet ange

1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,
2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter

som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och

3. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning

ska uppfyllas och syftet med stödet enligt 1 § ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd

12 §

Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betal-

ningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar
ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

13 §

Ett stöd ska inte betalas ut, om

background image

3

SFS 2017:1319

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet

har getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning

14 §

En genomförd åtgärd som omfattas av stöd enligt denna förordning ska

slutredovisas till Statens energimyndighet tillsammans med en ekonomisk
redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker den stöd-
berättigande kostnaden.

Tillsyn

15 §

Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet

följs.

�&terbetalning och återkrav

16 §

Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte

skulle ha betalats ut enligt 13 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

betalas enligt räntelagen (1975:635).

17 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens

energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans
med ränta.

Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i

första stycket, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

18 §

Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd som ges

enligt denna förordning.

Bemyndigande

19 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

20 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska uni-
onens statsstödsregler.

background image

4

SFS 2017:1319

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

�verklagande

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och
13 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har be-

viljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)