SFS 2017:1321 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

171321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver att 10, 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

10 §

1

Schablonersättning till en kommun avser kostnader för

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,
2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och

sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),

3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande

utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen,

4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar

som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare,

5. samhällsorientering,
6. tolkning, och
7. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.
För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostna-

der för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bi-
stånd i schablonersättningen.

11 §

2

Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun

från och med den 1 januari 2016 ska vara

� 133 200 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
� 80 300 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §

3

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5�5 b §§ som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon
först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av smitt-
skyddsskäl.

1 Senaste lydelse 2016:462.

2 Senaste lydelse 2016:1205.

3 Senaste lydelse 2017:487.

SFS 2017:1321

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1321

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablonersätt-

ning ut med 2 125 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband
med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsounder-

sökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)