SFS 2017:1323 Förordning om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

171323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:63) om
statsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2008:63) om statsbidrag till

organisationer bildade på etnisk grund ska ha följande lydelse.

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om ansö-
kan om bidrag enligt förordningen får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:1323

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017