SFS 2017:1324 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

171324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:115) med
instruktion för utrikesrepresentationen;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § förordningen (2014:115) med instruk-

tion för utrikesrepresentationen ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

Utrikesrepresentationen utgörs av utlandsmyndigheterna, honorärkon-

sulaten och Svenska institutet i Alexandria.

Utlandsmyndigheter är beskickningar, delegationer vid internationella

organisationer och karriärkonsulat.

I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli för Sveriges sändebud i

vissa länder. I fråga om detta kansli och de sändebuden tillämpas bestämmel-
serna i denna förordning om beskickningar och myndighetschefer i tillämp-
liga delar samt de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Det gemensamma kansliet är också kansli i Stockholm för de utlandsmyn-

digheter som Regeringskansliet bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:1324

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017