SFS 2017:1326 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

171326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stock-

holms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska insti-
tutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads uni-
versitet, Linnéuniversitetet, �rebro universitet, Mittuniversitetet och Malmö
universitet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2013:1175.

SFS 2017:1326

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017