SFS 2017:1327 Förordning om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

171327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum
för idrottsforskning;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2002:787) om Centrum för

idrottsforskning ska ha följande lydelse.

2 §

1

Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13

andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga ledamö-
terna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrottsför-
bundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:

� Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniver-

sitetet,

� Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Hög-

skolan i Halmstad,

� Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet,
� �rebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings

universitet,

� Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska uni-

versitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot

utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma
sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1226.

SFS 2017:1327

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017