SFS 2017:1328 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

171328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:1328

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1328

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 1

1

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avseende
på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor med
någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Län

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

Universitet och högskolor

Lunds universitet
Malmö universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad

Regionala etiksprövningsnämnden i Stockholm

1 Senaste lydelse 2013:925.