SFS 2017:1329 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

171329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:520) om elek-

torsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:1329

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1329

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

1

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 2

Lunds universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad

Region 3

1 Senaste lydelse 2013:926.