SFS 2017:1330 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

171330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt
medborgarskap för vissa myndighetschefer;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt

medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:1330

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1330

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier
Nordiska Afrikainstitutet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skolforskningsinstitutet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Blekinge tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Kungl. biblioteket
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för kulturanalys
Statens konstråd

1 Senaste lydelse 2017:386.

background image

3

SFS 2017:1330

Institutet för språk och folkminnen
Statens historiska museer
Nationalmuseum
Moderna museet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Forum för levande historia
Diskrimineringsombudsmannen
Medlingsinstitutet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017