SFS 2017:1331 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

171331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

31 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Blekinge tekniska högskola,
2. Centrala studiestödsnämnden,
3. Försvarshögskolan,
4. Gymnastik- och idrottshögskolan,
5. Göteborgs universitet,
6. Högskolan Dalarna,
7. Högskolan i Borås,
8. Högskolan i Gävle,
9. Högskolan i Halmstad,
10. Högskolan i Skövde,
11. Högskolan Kristianstad,
12. Högskolan Väst,
13. Institutet för rymdfysik,
14. Karlstads universitet,
15. Karolinska institutet,
16. Konstfack,
17. Kungl. biblioteket,
18. Kungl. Konsthögskolan,
19. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
20. Kungl. Tekniska högskolan,
21. Linköpings universitet,
22. Linnéuniversitetet,
23. Luleå tekniska universitet,
24. Lunds universitet,
25. Malmö universitet,
26. Mittuniversitetet,
27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
28. Myndigheten för yrkeshögskolan,
29. Mälardalens högskola,

1 Senaste lydelse 2014:80.

SFS 2017:1331

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1331

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

30. Polarforskningssekretariatet,
31. Rymdstyrelsen,
32. Sameskolstyrelsen,
33. Specialpedagogiska skolmyndigheten,
34. Statens skolinspektion,
35. Statens skolverk,
36. Stockholms konstnärliga högskola,
37. Stockholms universitet,
38. Södertörns högskola,
39. Umeå universitet,
40. Universitets- och högskolerådet,
41. Universitetskanslersämbetet,
42. Uppsala universitet,
43. Vetenskapsrådet,
44. �rebro universitet, och
45. �verklagandenämnden för studiestöd.
De myndigheter som anges i första stycket 4, 19, 28, 32, 36, 43 och 45 får

ha ett förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)