SFS 2017:1332 Förordning om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning

171332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (1994:1162) om
skeppsmätning;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 9 §§ förordningen (1994:1162) om

skeppsmätning ska ha följande lydelse.

4 §

1

Ett svenskt fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter

och en största bredd av minst fyra meter och som inte har undantagits från
registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) eller
4 § tredje stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar ska mätas.

Första stycket gäller inte fritidsfartyg som uteslutande används för fritids-

ändamål och som har en största skrovlängd som inte överstiger 24 meter.

Ett utländskt fartyg med en största längd av minst tolv meter och en största

bredd av minst fyra meter och för vilket avgifter i Sverige ska betalas efter
dräktigheten ska mätas med avseende på bruttodräktigheten. Detta gäller dock
inte om fartyget är försett med ett mätbrev eller en motsvarande handling
utfärdat efter mätning i enlighet med reglerna i bilaga 1 till 1969 års skepps-
mätningskonvention.

5 §

2

�r det tveksamt om ett fartyg omfattas av 4 § får Transportstyrelsen

pröva om det ska vara mätningspliktigt. För denna prövning ska fartygets
ägare eller befälhavaren lämna styrelsen de uppgifter som behövs om farty-
get.

9 §

3

Om det är nödvändigt för beräkning av avgifter eller för något annat

allmänt ändamål får Transportstyrelsen besluta om mätning även av fartyg
som har undantagits från registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjö-
lagen (1994:1009) eller 4 § tredje stycket lagen (1979:377) om registrering av
båtar. Detsamma gäller fartyg med en största längd under tolv meter eller en
största bredd under fyra meter vars bruttodräktighet kan antas uppgå till 20
eller mera.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

1 Senaste lydelse 1997:682.

2 Senaste lydelse 2008:1162.

3 Senaste lydelse 2008:1162.

SFS 2017:1332

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1332

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)