SFS 2017:1333 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

171333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)

1

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 6 och 8 §§, 2 kap. 1, 5, 11�13 och 15 §§, 3 kap. 4, 9 och

10 §§, 4 kap. 1, 4, 5 och 12 §§, 5 kap. 2, 7, 8, 11, 15, 19 och 26 §§ och 6 kap.
5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och 4 kap. 7 a och

11 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Ett statsägt skepp, som är avsett uteslutande för statsändamål, ska inte

vara infört i fartygsregistrets skeppsdel. Införing ska dock ske, om den myn-
dighet under vars förvaltning statsskepp hör eller kommer att höra anmäler
skeppets namn för införing i fartygsregistrets skeppsdel.

I fråga om ett skepp, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets

skeppsdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär
detta, i fartygsregistrets skeppsdel även införas uppgifter om art, hemort,
byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största
bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och
maskinstyrka. I fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.

6 a §

En statsägd båt, som är avsedd uteslutande för statsändamål, ska inte

vara införd i fartygsregistrets båtdel. Införing ska dock ske, om den myndig-
het under vars förvaltning den statsägda båten hör eller kommer att höra
anmäler båtens namn för införing i fartygsregistrets båtdel.

I fråga om en båt, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets

båtdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta,
i fartygsregistrets båtdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår
och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto-
och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I
fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen
(1994:1162) om skeppsmätning.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 10 § (2001:807).

2 Senaste lydelse 2001:807. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:1333

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1333

8 §

3

På grundval av uppgifterna i skeppsdelen ger Transportstyrelsen ut

Sveriges skeppslista, som ska omfatta registrerade skepp och oregistrerade
skepp vars namn har förts in i registret. På grundval av uppgifterna i båtdelen
tas registreringspliktiga båtar samt oregistrerade båtar vars namn har förts in i
registret upp i skeppslistan.

För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges register-

beteckning, namn, art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmate-
rial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt,
djupgående, maskineri, maskinstyrka, klassificeringsanstalt och ägare eller
huvudredare. Av flera ägare tas endast en upp i listan. Fiskeskepp och fiske-
båtar redovisas särskilt. För dem anges också distriktsbeteckning och hemma-
hamn.

För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i fartygsregistrets

skeppsdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som
enligt andra stycket ska anges i fråga om ett registrerat skepp i den mån de
förekommer i registret. För varje oregistrerad båt vars namn har förts in i far-
tygsregistrets båtdel anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgif-
ter som enligt andra stycket ska anges i fråga om en båt i den mån de före-
kommer i registret.

I skeppslistan anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förord-

ningen (1994:1162) om skeppsmätning.

2 kap.

1 §

4

Införingar i fartygsregistrets skeppsdel redovisas särskilt för varje

skepp som införs där. Varje namn på skepp som avses i 1 kap. 6 § första
stycket redovisas på motsvarande sätt.

5 §

5

I avdelningen för registreringsförhållanden införs

1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller

avregistrering,

2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistre-

ring, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,

3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund, som inträtt men inte genast kan föranleda avregist-

rering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering
utomlands,

5. uppgift om överklagande av beslut om registrering eller avregistrering

samt om beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

Vid ansökan om villkorad registrering i enlighet med 2 kap. 25 § tredje

stycket sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall
ska sista dagen för den villkorade registreringen anges.

Om skeppet har förts över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till far-

tygsregistrets skeppsdel, ska det anmärkas i denna avdelning.

3 Senaste lydelse 2008:1225.

4 Senaste lydelse 2001:807.

5 Senaste lydelse 2001:807.

background image

3

SFS 2017:1333

11 §

6

Skeppsnamn som enligt 1 kap. 6 § första stycket införs i fartygsregist-

rets skeppsdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för
skepp. Redovisningen görs i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter,
uppgifter om skeppet och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet.
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om
skeppet gäller i tillämpliga delar.

12 §

7 Vid anmälan av skepp för registrering ska uppgift lämnas om

1. skeppets namn, byggnadsnummer, IMO-identifikationsnummer, där

sådant finns, hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskeskepps hemma-
hamn,

2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant

finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
4. omfattning och art av ägares förvärv,
5. förvärvsdag och tillträdesdag,
6. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
7. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap.

27 § sjölagen (1994:1009),

8. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt

5 kap. 1 § sjölagen.

Första stycket gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp i

enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

13 §

8

Den som anmäler skepp för registrering ska ge in fångeshandling

eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt
bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och
nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp
i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

I fråga om ett skepp som är eller närmast förut varit registrerat i en främ-

mande stat ska det dessutom läggas fram utredning om att skeppet avregistre-
rats eller kommer att avregistreras ur det främmande registret.

Avser registreringsanmälan ett skepp, som ska föras över från fartygs-

registrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel utan inskrivning
av nytt förvärv ska uppgift lämnas om skeppets beteckning i fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel, det namn ägaren bestämt för skeppet, hemort, om sådan
bestämts av ägaren samt fiskeskepps hemmahamn.

I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser om far-

tygsbevis och expedition av detta till registermyndigheten.

15 §

9

Vid ansökan om införing av skeppsnamn enligt 1 kap. 6 § första

stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens orga-
nisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

I ansökan enligt 1 kap. 6 § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten

lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets
skeppsdel med stöd av den bestämmelsen.

6 Senaste lydelse 2001:807.

7 Senaste lydelse 2006:1178.

8 Senaste lydelse 2001:807.

9 Senaste lydelse 2001:807.

background image

4

SFS 2017:1333

3 kap.

4 §

I avdelningen för registreringsförhållanden införs

1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller

avregistrering,

2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistre-

ring, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,

3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund som inträtt men inte genast kan föranleda avregist-

rering samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering
utomlands,

5. uppgift om överklagande av beslut om registrering samt om beslut som

har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

Vid ansökan om villkorad registrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket sjö-

lagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista
dagen för den villkorade registreringen anges.

9 §

10

Vid anmälan av skeppsbygge för registrering ska uppgift lämnas om

1. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget och,

där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,

2. de förhållanden som enligt 3 § ska införas i fartygsregistrets skepps-

byggnadsdel,

3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant

finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,

4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
5. omfattning och art av ägares förvärv,
6. förvärvsdag,
7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap.

27 § sjölagen (1994:1009),

9. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt

5 kap. 1 § sjölagen.

Utförs bygget utan beställning ska det uppges.
Första och andra styckena gäller även vid ansökan om villkorad registre-

ring av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009).

10 §

Den som anmäler ett skeppsbygge för registrering ska ge in utredning

om det blivande skeppets skrov och styrförmåga samt om dess största längd
och största bredd. Dessutom ska beställningskontrakt eller annan fångeshand-
ling ges in eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om för-
värvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant
finns, och nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registre-
ring av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009).

I fråga om ett skeppsbygge som är eller närmast förut varit registrerat i en

främmande stat eller ett skeppsbygge som utan registrering är eller närmast
förut varit föremål för inskriven rätt i en främmande stat, ska det dessutom
läggas fram utredning om att skeppsbygget avregistrerats eller kommer att av-

10 Senaste lydelse 2006:1178.

background image

5

SFS 2017:1333

registreras eller att inskriven rätt till det avförts eller kommer att avföras ur
det främmande registret.

4 kap.

1 §

11

Införingar i fartygsregistrets båtdel redovisas särskilt för varje båt som

införs där. Varje namn på båtar som avses i 1 kap. 6 a § första stycket redo-
visas på motsvarande sätt.

Redovisningen sker i avdelningar som upptar
1. identifieringsuppgifter,
2. uppgifter om båten,
3. registeringsförhållanden,
4. ägare,
5. huvudredare,
6. anteckningar.
Avdelningarna 2�6 redovisas under rubrik.

4 §

12

I avdelningen för registreringsförhållanden införs dag och dagboks-

nummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller
avregistrering.

Har en båt överförts från fartygsregistrets skeppsdel eller skeppsbyggnads-

del till fartygsregistrets båtdel, ska det anmärkas i denna avdelning.

5 §

13

I avdelningen för ägare införs

1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn

och postadress samt för en utlänning nationalitet,

2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för

anteckning av förvärv,

3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
4. uppgift om att förvärvet är förenat med villkor som innefattar ägande-

rättsförbehåll eller som är att jämställa med ett sådant förbehåll.

Om sökanden förvärvat båten eller andel i den genom flera förvärv, anges

det sammanlagda innehav för vilket anmälan för anteckning av förvärv gjorts.
Omfattningen av de skilda förvärven ska inte anges.

Har äganderättsanteckning gjorts eller begärts för staten, införs uppgift om

vilken myndighet som förvaltar egendomen.

7 a §

Båtnamn som enligt 1 kap. 6 a § första stycket införs i fartygsregist-

rets båtdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för båt.
Redovisningen sker i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgif-
ter om båten och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmel-
serna i 2 och 3 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om båten gäller i
tillämpliga delar.

11 a §

Vid ansökan om införing av ett båtnamn enligt 1 kap. 6 a § första

stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens orga-
nisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

11 Senaste lydelse 2001:807.

12 Senaste lydelse 1979:380.

13 Senaste lydelse 1979:380.

background image

6

SFS 2017:1333

I ansökan enligt 1 kap. 6 a § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten

lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets båt-
del med stöd av den bestämmelsen.

12 §

14

Vid anmälan från tidigare ägare om överlåtelse av en båt enligt 8 §

andra stycket andra meningen lagen (1979:377) om registrering av båtar ska
det lämnas uppgift för identifiering av båten i registret samt uppgift om för-
värvarens namn och postadress, överlåtelsens omfattning och art samt dag för
överlåtelsen.

5 kap.

2 §

15

Inträder eller ändras något förhållande, som ska redovisas i register,

och finns det annars inte skyldighet att göra anmälan eller ansökan enligt lag
eller annan författning, ska ägaren anmäla detta till registermyndigheten inom
en månad. Detsamma gäller den som innehar en båt på grund av förvärv med
förbehåll om återtaganderätt enligt 2 § första stycket lagen (1979:377) om
registrering av båtar. Finns det utan sådan anmälan en tillförlitlig uppgift om
ändringen, får registermyndigheten självmant göra den införing som änd-
ringen påkallar.

7 §

16

Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) (A) förs

på en särskild blankett. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om
sådana blanketter.

Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om regist-

rering av båtar (B) förs på en särskild blankett. Registermyndigheten får med-
dela föreskrifter om sådana blanketter.

�ver ärenden som inte omedelbart leder till införing i fartygsregistret förs

dagbok (C).

Dagböckerna förs i nummerserier.

8 §

17

�rendena tas upp i dagboken efter hand som de ska handläggas och

numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag
den kommit in samt dagboksnummer.

För varje inskrivningsdag då registerärenden enligt sjölagen (1994:1009)

handläggs och för varje dag då båtregistreringsärenden enligt lagen
(1979:377) om registrering av båtar handläggs ska den som har fattat beslut i
ärendet med sitt namn bestyrka vad som har förts in i dagboken.

11 §

18

För varje skepp, skeppsbygge eller båt förs handlingarna samman till

en akt. Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första
stycket och ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket. Akten
förvaras efter registerbeteckning.

För varje akt ska ett förteckningsblad föras. På förteckningsbladet ska an-

teckning göras om de handlingar som akten innehåller. Handlingar som tas in

14 Senaste lydelse 1979:380.

15 Senaste lydelse 1979:380.

16 Senaste lydelse 2006:1178.

17 Senaste lydelse 2001:807.

18 Senaste lydelse 2001:807.

background image

7

SFS 2017:1333

i akten numreras i löpande följd i den ordning de har kommit in eller upprät-
tats.

15 §

19

Ett förhållande som inte längre gäller (äldre förhållande) får redo-

visas som tilläggsinformation till fartygsregistret.

Med äldre förhållande avses tidigare ägare, tidigare inteckningsåtgärder

och anteckningar.

När ett skepp, skeppsbygge eller en båt avregistreras, ska fartygsregistrets

uppgifter om egendomen föras över till en särskild arkivförteckning. Motsva-
rande gäller när ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket
avförs ur fartygsregistrets skeppsdel eller när ett sådant båtnamn som avses i
1 kap. 6 a § första stycket avförs ur fartygsregistrets båtdel. Uppgifterna ska
utgöra tilläggsinformation till fartygsregistret.

19 §

20

För annat beslut i ett registerärende eller båtregistreringsärende utfär-

das bevis, om ärendet rör

1. registrering, villkorad registrering eller avregistrering,
2. inskrivning eller anteckning av förvärv,
3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om innehava-

ren är någon annan än ägaren,

4. skeppsnamn,
5. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,
6. rättelse av oriktig införing i register.
Om det behövs ska registermyndigheten tillsammans med ett bevis om

avregistrering enligt 2 kap. 25 § fjärde stycket sjölagen (1994:1009) lämna
skriftlig upplysning på engelska eller franska om beslutets innebörd.

På begäran ska vid bevis om avregistrering fogas en upplysning om regist-

rets innehåll i fråga om egendomen vid avregistreringen. Sådan upplysning
lämnas genom registerutdrag.

26 §

21

Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av registerutdrag.

Registerutdrag ska innehålla de uppgifter om ett skepp, skeppsbygge eller

en båt som enligt lag eller annan författning har förts in i registret.

Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första

stycket eller ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket.

�ven rubrikerna till sådana avdelningar i fartygsregistrets skepps- eller

skeppsbyggnadsdel som inte innehåller någon uppgift ska tas upp i register-
utdraget.

6 kap.

5 §

22

Har avregistreringsgrund inträtt för fartyg enligt 2 kap. 6 § sjölagen

(1994:1009) eller 7 § lagen (1979:377) om registrering av båtar eller har en
båt som inte är registreringspliktig avregistrerats, ska utfärdad nationalitets-
handling omedelbart återställas.

19 Senaste lydelse 2006:1178.

20 Senaste lydelse 2001:807.

21 Senaste lydelse 2001:807.

22 Senaste lydelse 2006:1178.

background image

8

SFS 2017:1333

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Första stycket tillämpas också om en båt eller andel i en båt överlåtits. På

den nya ägarens begäran ska nationalitetshandlingen utlämnas till denne om
båten efter överlåtelsen alltjämt är svensk.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)