SFS 2017:1334 Förordning om klimatbonusbilar

171334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om klimatbonusbilar;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

För att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med en

låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt denna förord-
ning till fysiska personer eller företag som förvärvar sådana bilar.

2 §

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

3 §

Med vägtrafikregistret avses i denna förordning det register som förs

enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

4 §

Med bil, personbil, lätt lastbil och lätt buss avses i denna förordning

detsamma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

5 §

Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil

eller en lätt buss som

1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),
2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfor-
don med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och under-
håll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151,
och

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
a) släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

6 §

Med ny klimatbonusbil avses i denna förordning en klimatbonusbil som

inte tidigare har ställts på vare sig i Sverige eller utomlands.

7 §

Med bilens nypris avses i denna förordning det pris som bilen hade när

den introducerades på den svenska marknaden.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2017:1334

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1334

8 §

Med företag avses i denna förordning juridiska personer och enskilda

näringsidkare.

9 §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vil-
ken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-
ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Uppgifter i vägtrafikregistret om fordons utsläpp av koldioxid

10 §

Om det för ett sådant fordon som avses i 5 § 3 a finns flera uppgifter i

vägtrafikregistret om fordonets utsläpp av koldioxid, ska det värde gälla som
enligt 1 kap. 6 b § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs till grund för
bestämmande av fordonsskatten.

Prövningsmyndighet

11 §

Transportstyrelsen prövar frågor om bonus.

Bonus till företag

12 §

En bonus till företag får endast ges i enlighet med de villkor för stöd

till företag som anges i kapitel I och i artikel 36 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

Kombination med andra stöd

13 §

En bonus till företag för förvärv av bilar med en låg klimatpåverkan får

inte kombineras med andra former av statliga eller kommunala stöd.

Bonusens storlek

14 §

En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av

bilens nypris, dock högst 60 000 kronor.

15 §

Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

1. multiplicera talet 833 med det antal gram koldioxid per kilometer som

bilen släpper ut, och

2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 60 000.
För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

16 §

En bonus till ett företag får trots 14 och 15 §§ uppgå till högst det

belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och
nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för
den närmast jämförbara bilen.

Utbetalning av bonusen

17 §

I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut efter den 31 decem-

ber 2018

1. till en fysisk person eller ett företag som har

background image

3

SFS 2017:1334

a) förvärvat en ny klimatbonusbil, och
b) ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister,

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar

att förvärvaren

a) inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
b) att bilen är registrerad i Sverige, och
c) är en klimatbonusbil.
Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då bilen ställts på.

18 §

En bonus får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett betal-

ningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat
ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

19 §

En bonus får betalas ut endast om den som förvärvat bilen inom sex

månader efter förvärvet har lämnat in en skriftlig försäkran till Transportsty-
relsen om att

1. förvärvaren är ett företag som inte har ansökt om eller fått något sådant

stöd som avses i 12 § och inte är föremål för ett sådant betalningskrav som
avses i 18 §, eller

2. förvärvaren inte är ett företag.

20 §

Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att villkoren

enligt 17 och 19 §§ inte är uppfyllda.

21 §

Om en bonus inte kan betalas ut av något annat skäl än att det saknas

medel, ska Transportstyrelsen besluta att bonusen inte ska betalas ut och ange
skälen för detta.

Utvärdering, återbetalning och återkrav

22 §

Mottagaren av en bonus ska lämna de uppgifter som Transportstyrel-

sen begär för uppföljning och utvärdering av bonusen.

23 §

Mottagaren av en bonus är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att

bonusen getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. bonusen av någon annan orsak har getts felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bonusen och mottaga-

ren borde ha insett detta, eller

4. bonusen har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregist-

ret.

24 §

Om den som har fått en bonus enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig enligt 23 §, ska Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bonusen tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635).

background image

4

SFS 2017:1334

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen helt eller delvis befria den
betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska uni-
onens statsstödsregler.

Bemyndigande

26 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven enligt

5 §,

2. närmast jämförbara bilar enligt 16 §,
3. vad som krävs i fråga om en försäkran enligt 19 §,
4. hur bonusen ska betalas ut, och
5. sådana särskilda skäl för utbetalning som avses i 20 §.

�verklagande

27 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får
dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser

fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)