SFS 2017:1335 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

171335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1590) om
supermiljöbilspremie;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:1590) om supermiljö-

bilspremie ska ha följande lydelse.

7 §

1

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en

supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som

1. under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni

2018 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd
enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och

2. senast den 30 juni 2018 ställer på bilen enligt förordningen om vägtrafik-

register.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en

fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att vill-
koret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1

januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1360.

SFS 2017:1335

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017