SFS 2017:1336 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

171336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 5, 7 a, 11, 12�13 och 15 §§ förordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan

ges in

1. med 2 237 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 536 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 1,

6. med 560 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 280 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 55 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning

kategori 4,

9. med 111 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

10. med 55 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § för-

sta stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2016:1359.

SFS 2017:1336

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1336

12. med 112 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepone-

ring av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 42 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 80 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 35 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1�14,

16. med 16 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne

som inte omfattas av en ansökan enligt 1�15, och

17. med 75 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en

avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med det
belopp som är högst av de angivna beloppen.

7 a §

3

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en
anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en gransk-
ningsavgift med 4 608 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som
måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter
det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debite-

ring sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

11 §

4

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt villkor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 2 760 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 330 250 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 412 250 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 517 500 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 152 250 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

3 Senaste lydelse 2016:1359.

4 Senaste lydelse 2016:1359.

background image

3

SFS 2017:1336

6. med 517 500 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 152 250 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 152 250 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 152 250 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 750 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 152 250 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 10 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra

stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verk-
samhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller

behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som
har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att
tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärntek-
nisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fort-
löpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre be-
hövs.

12 §

5

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I�III, enligt den klassifice-
ring som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat
med stöd av 7 § strålskyddsförordningen (1988:293), ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 504 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 257 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 65 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansö-

kan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det
kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.

13 §

6

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internatio-
nella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som
Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas för varje kalenderkvartal

5 Senaste lydelse 2016:8.

6 Senaste lydelse 2016:8.

background image

4

SFS 2017:1336

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. med 550 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 235 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 290 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 285 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 14 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 11 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne

än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet

gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strål-
säkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från
anläggningen. För en kärnkraftsreaktor under uppförande som ska ersätta en
permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvar-
talet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndig-
heten.

15 §

7

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreak-

tor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläggande
och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten
initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksam-
hetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgiften ska,
efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvar-
tal

1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal
då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 2 090 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalender-

kvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalender-
kvartal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta
har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

3. med 302 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid

då avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

7 Senaste lydelse 2016:8.