SFS 2017:1337 Förordning om bidrag för grönare städer

171337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag för grönare städer;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Boverket får ge statligt stöd i form av bidrag till kommuner enligt denna

förordning för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
Bidrag ges om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaring

2 §

Med stadsgrönska avses i denna förordning

1. naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak

och väggar, ytor för barns lek och utevistelse, ekodukter, gröna korridorer,
grön infrastruktur och liknande grönytor i urbana miljöer, och

2. stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och lik-

nande vattenytor i urbana miljöer.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag enligt denna förordning ska främja att stadsgrönska eller ekosys-

temtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till
gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö.

Ett bidrag som uppfyller kravet i första stycket får också främja innovativ,

mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska, förbättra städernas robust-
het och resiliens genom stadsgrönska och förbättra städernas motståndskraft
mot höga temperaturer eller översvämning.

4 §

Ett bidrag ska avse genomförande av åtgärder som innebär att ett nytt

område med stadsgrönska anläggs eller att ett befintligt område med stads-
grönska utvecklas. Bidraget får omfatta den planering som behövs för detta.

Stöd får endast ges till åtgärder för stadsgrönska som är till nytta för all-

mänheten utan krav på någon särskild motprestation.

5 §

Bidrag får inte ges för åtgärder som har inletts innan ansökan om stöd

har getts in.

SFS 2017:1337

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1337

6 §

Bidrag får ges endast för åtgärder som slutförs inom tre år från åtgärder-

nas påbörjande eller, om det finns särskilda skäl, den längre tid som Boverket
bestämmer.

7 §

Bidrag får inte ges till åtgärder som endast har liten betydelse för att

främja de förutsättningar som anges i 3 §.

8 §

Bidrag får endast ges till kommuner som bedriver eller har förutsätt-

ningar att bedriva ett strategiskt och metodiskt arbete för att integrera stads-
grönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den
urbana miljön.

Bidragsnivå

9 §

Ett bidrag får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera

och genomföra de åtgärder som bidraget avser.

Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förut-

sättning att de sammanlagda stöden inte överskrider bidragsnivån i första
stycket.

Ansökan om bidrag

10 §

En ansökan om bidrag ges in till Boverket. Ansökan ska göras enligt

det formulär som Boverket tillhandahåller.

11 §

Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av de åtgärder som bidrag söks för, inklusive planerad

start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller förutsätt-
ningarna för bidraget i 3 §,

2. en förteckning över kostnader för att genomföra åtgärderna och uppgift

om hur stor andel av kostnaderna som det söks bidrag för,

3. uppgift om huruvida annan finansiering har sökts eller beviljats för att

genomföra åtgärderna,

4. en beskrivning av hur åtgärderna kommer att bidra till ett varaktigt och

långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i pla-
nering, byggande och förvaltning av den urbana miljön, och

5. de övriga uppgifter som Boverket behöver för att pröva ansökan.

Boverkets prövning

12 §

Boverket prövar ansökningar och beslutar om bidrag.

13 §

Boverket ska

1. besluta om antalet prövningstillfällen per år och publicera uppgifter om

prövningstillfällena på sin webbplats, och

2. prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms

ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja det syfte och de krav
som anges i 3 §.

14 §

Om Boverket beslutar att ge bidrag, ska beslutet ange

background image

3

SFS 2017:1337

1. vilka åtgärder bidraget lämnas för och vilken plats som åtgärderna utförs

på,

2. bidragsnivån och det högsta belopp som får betalas ut,
3. den tidpunkt när åtgärderna ska vara inledda och slutförda,
4. hur redovisning, rapportering och uppföljning ska ske, och
5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.

�&rlig redovisning av åtgärdernas utförande

15 §

En kommun som har fått ett bidrag beviljat ska årligen redovisa till Bo-

verket hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

Slutrapport

16 §

När kommunen har genomfört de åtgärder som bidraget avser ska

kommunen ge in en slutrapport till Boverket. Rapporten ska ges in inom sex
månader från den tidpunkt då åtgärderna slutfördes, om inte Boverket beslutar
annat.

17 §

Slutrapporten ska innehålla

1. en ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts,
2. en redovisning av genomförda åtgärder,
3. en redogörelse för hur åtgärderna bidragit till kommunens arbete med att

integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och för-
valtning av den urbana miljön, och

4. en skötselplan där kommunen redovisar hur stadsgrönskan ska bevaras

och utvecklas.

Utbetalning av bidrag

18 §

Högst 75 procent av ett beviljat bidrag får betalas ut i förskott innan åt-

gärderna har slutredovisats. Resterande del av bidraget betalas ut efter det att
slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

19 §

Boverket ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut

om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har beviljats på felaktig grund eller med för högt
belopp,

2. bidraget av något annat skäl har beviljats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts enligt de

förutsättningar som anges i 3 §,

4. mottagaren inte har lämnat en slutrapport, eller
5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

�&terbetalning och återkrav

20 §

En kommun är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt

19 §. Boverket får då besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget med
ränta enligt räntelagen (1975:635).

background image

4

SFS 2017:1337

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Uppföljning

21 §

Boverket ska följa upp att syftet med bidrag enligt denna förordning

tillgodoses. Boverket ska varje år i samband med sin årsredovisning till reger-
ingen rapportera hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

22 §

Boverket får meddela

1. föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om bi-

drag, i samband med den årliga redovisningen och i slutrapporten,

2. föreskrifter om uppgifter som bidragsmottagare ska lämna för Boverkets

uppföljning och utvärdering, och

3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord-

ning.

�verklagande

23 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)