SFS 2017:1338 Förordning om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

171338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till kommuner för att underlätta
vindkraftsetableringar;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet,

om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag enligt

denna förordning.

3 §

Ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vind-

kraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår, om elproduktionen
vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen
(2011:1200) om elcertifikat.

4 §

Bidragsbeloppet ska beräknas genom att de medel som avsatts till bidra-

get för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad ef-
fekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det fö-
regående kalenderåret.

5 §

Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i

drift, dock senast den 31 mars.

6 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:1338

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017