SFS 2017:1340 Förordning om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

171340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 4, 6 och 7 §§ förordningen (2003:598) om

statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska ha följande lydelse.

1 §

1

Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag

ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt. �&tgärderna ska avse

1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åt-

gärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,

2. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för

genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande fri-
luftsliv,

3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller

kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken,

4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som

bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till
att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden,

5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms

värdefulla från naturvårdssynpunkt,

6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård

och därmed sammanhängande friluftsliv,

7. restaurering och anläggande av våtmarker i syfte att stärka landskapets

egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till
grundvattnet, för att till exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad
vattenförsörjning, eller

8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelse-

arbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7.

3 §

Bidrag får inte

1. ges till vinstdrivande verksamhet,
2. avse åtgärder som
a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, eller
b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
3. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

1 Senaste lydelse 2012:52.

SFS 2017:1340

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1340

4 §

2

Av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder enligt 1 och

3 §§ får bidraget avse

1. högst 50 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 1�6, och
2. högst 90 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 7 och 8.
Vid beräkningen av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder,

får kostnader för åtgärder som avses i 1 § 8 och som har påbörjats innan läns-
styrelsen har beslutat att ge stöd inräknas trots 3 § 2 a. Bidraget får dock inte
täcka sådana kostnader.

6 §

3

En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,
2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka åtgärder och

metoder som avses att användas för att nå resultaten,

3. hur projektet bidrar till att nå generationsmålet för miljöarbetet och ett

eller flera av de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,

4. projektets samband med kommunens eller kommunernas övergripande

arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism, areella näringar, kultur-
miljö, friluftsliv och andra verksamhetsområden med betydelse för natur-
vården,

5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala ak-

törer är avsett att ske inom projektet,

6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt natur-

vårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,

7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som omfattas av projek-

tet,

8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av projektet och

hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för,

9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats en-

ligt någon annan författning, och

10. hur projektet, om ansökan avser åtgärder enligt 1 § 7 eller 8, kommer

att

a) bidra till de syften som anges i 1 § 7,
b) bidra till den biologiska mångfalden,
c) minska övergödningen,
d) minska klimatpåverkan, och
e) åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat.

7 §

Vid prövningen av en ansökan om bidrag ska länsstyrelsen särskilt be-

akta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade att
från naturvårdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet.

Vid prövningen av en ansökan om bidrag avseende åtgärder enligt 1 § 7

eller 8 ska länsstyrelsen även särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn
till projektets totalkostnad är ägnade att uppfylla de syften som anges i 6 § 10.
Vid konkurrens mellan olika ansökningar ska företräde ges åt åtgärder som
ger förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning.

2 Senaste lydelse 2010:303.

3 Senaste lydelse 2012:52.

background image

3

SFS 2017:1340

1. Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för ansökningar som har inkommit före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017